IV Dominica post Epiphaniam

skirtukas

IV sekmadienis po Epifanijos

Introitus

Ps. 96, 7–8. Adoráte Deum, omnes Angeli eius: audívit, et lætáta est Sion: et exsultavérunt fíliæ Iudæ.

Ps. 96, 1. Dóminus regnávit, exsúltet terra: læténtur ínsulæ multæ.

Introitas

Ps 96, 7–8. Šlovinkite Viešpatį, visi jo angelai; išgirdo ir apsidžiaugė Sionas; ir šokinėjo iš džiaugsmo Judo dukterys.

Ps 96, 1. Viešpats karaliavo, lai šokinėja iš džiaugsmo žemė; lai džiūgauja gausios salos.

Oratio

Deus, qui nos, in tantis perículis constitútos, pro humána scis fragilitáte non posse subsístere: da nobis salútem mentis et córporis; ut ea, quæ pro peccátis nostris pátimur, te adiuvánte vincámus. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, kuris žinai, kad mes, būdami tokiuose pavojuose, dėl žmogiškosios silpnybės nepajėgsime išsilaikyti, suteik mūsų sielai ir kūnui stiprybės, kad Tavo padedami nugalėtume tai, ką dėl savo nuodėmių kenčiame. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános. (Rom. 13, 8–10)

Fratres: Némini quidquam debeátis, nisi ut ínvicem diligátis: qui enim díligit próximum, legem implévit. Nam: Non adulterábis, Non occídes, Non furáberis, Non falsum testimónium dices, Non concupísces: et si quod est áliud mandátum, in hoc verbo instaurátur: Díliges próximum tuum sicut teípsum. Diléctio próximi malum non operátur. Plenitúdo ergo legis est diléctio.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams. (Rom 13, 8–10)

Broliai: Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai: „Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk“ ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: „Mylėk savo artimą kaip save patį.“ Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė.

Graduale

Ps. 101, 16–17. Timébunt gentes nomen tuum, Dómine, et omnes reges terræ glóriam tuam. V. Quóniam ædificávit Dóminus Sion, et vidébitur in maiestáte sua.

Gradualas

Ps 101, 16–17. Pagarbiai bijos tautos tavojo vardo, Viešpatie, ir visi žemės karaliai – tavo garbės. V. Kadangi Viešpats pastatė Sioną ir bus regimas savojoje didybėje.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ps. 96, 1. V. Dóminus regnávit, exsúltet terra: læténtur ínsulæ multæ. Allelúia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Ps 96, 1. V. Viešpats karaliavo, lai šokinėja iš džiaugsmo žemė; lai džiūgauja gausios salos. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthæum. (Matth. 8, 23–27)

In illo témpore: Ascendénte Iesu in navículam, secúti sunt eum discípuli eius: et ecce, motus magnus factus est in mari, ita ut navícula operirétur flúctibus, ipse vero dormiébat. Et accessérunt ad eum discípuli eius, et suscitavérunt eum, dicéntes: Dómine, salva nos, perímus. Et dicit eis Iesus: Quid tímidi estis, módicæ fídei? Tunc surgens, imperávit ventis et mari, et facta est tranquíllitas magna. Porro hómines miráti sunt, dicéntes: Qualis est hic, quia venti et mare oboediunt ei?

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 8, 23–27)

Anuo metu: Jėzus įlipo į valtį, ir mokiniai paskui jį. Ir štai ežere pakilo tokia smarki vėtra, kad bangos sėmė valtį. O jis miegojo. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti, šaukdami: „Viešpatie, gelbėk, žūvame!“ Jis jiems tarė: „Ko jūs tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu. Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: „Kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso?“

Offertorium

Ps. 117, 16 et 17. Déxtera Dómini fecit virtutem, déxtera Dómini exaltávit me: non móriar, sed vivam, et narrábo ópera Dómini.

Ofertoriumas

Ps 117, 16 ir 17. Viešpaties dešinioji parodė galybę, Viešpaties dešinioji mane išaukštino; nemirsiu, bet gyvensiu ir apsakysiu Viešpaties darbus.

Secreta

Concéde, quæsumus, omnípotens Deus: ut huius sacrifícii munus oblátum fragilitátem nostram ab omni malo purget semper et múniat. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Suteik, meldžiame Tave, visagali Dieve, kad šios mūsų aukojamos atnašos visada stiprintų mus, silpnus ir nepastovius, ir saugotų nuo visokio pikto. Per mūsų Viešpatį…

Communio

Luc. 4, 22. Mirabántur omnes de his, quæ procedébant de ore Dei.

Komunija

Lk 4, 22. Visi stebėjosi tuo, kas sklido iš Viešpaties burnos.

Postcommunio

Múnera tua nos, Deus, a delectatiónibus terrenis expédiant: et cæléstibus semper instáurent aliméntis. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Tavo dovanos, Dieve, tegul mus atpratina nuo žemiškų malonumų ir visada gaivina dangiškuoju maistu. Per mūsų Viešpatį…

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.