Die III infra octavam Pentecostes

skirtukas

Antradienis Sekminių oktavoje

Pirmiausia kreipdamasi į savo naujai gimusius vaikus, pakrikštytus Sekminių vigilijoje, Bažnyčia kviečia juos atsidėkoti Dievui už neįkainojamą krikščioniško pašaukimo dovaną (introitas). Šventoji Dvasia pašventino jų širdis per Krikšto sakramentą (kolekta, postkomunija), pripildydama sielas antgamtinių dovanų per patepimą (skaitinys). Dalyvaudami Eucharistijoje, jie paragavo angeliškos duonos (ofertorijus); dabar jie gali džiaugtis tuo, kad tapo dieviškojo Ganytojo avimis ir yra mokomi Šventosios Dvasios.

Introitus

4 Esdr. 2, 36 et 37. Accípite iucunditátem glóriæ vestræ, allelúia: grátias agéntes Deo, allelúia: qui vos ad cæléstia regna vocávit, allelúia, allelúia, allelúia.

Ps. 77, 1. Atténdite, pópule meus, legem meam: inclináte aurem vestram in verba oris mei.

Introitas

4 Esdr 2, 36 ir 37. Gėrėkitės savo garbe, aleliuja, dėkodami Dievui, aleliuja, kuris jus pašaukė dangaus karalystėn, aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Ps 77, 1. Laikykis, mano tauta, mano įstatymų; klausykis ištempus ausis mano burnos žodžių.

Oratio

Adsit nobis, quæsumus, Dómine, virtus Spíritus Sancti: quæ et corda nostra cleménter expúrget, et ab ómnibus tueátur advérsis. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Meldžiame Tave, Viešpatie, tebūna su mumis Šventosios Dvasios jėga, kuri nuskaidrins mūsų širdis ir apsaugos mus nuo visokių pavojų. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja tos Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Actuum Apostolórum. (Act. 8, 14–17)

In diébus illis: Cum audíssent Apóstoli, qui erant Ierosólymis, quod recepísset Samaría verbum Dei, misérunt ad eos Petrum et Ioánnem. Qui cum veníssent, oravérunt pro ipsis, ut accíperent Spíritum Sanctum: nondum enim in quemquam illórum vénerat, sed baptizáti tantum erant in nómine Dómini Iesu. Tunc imponébant manus super illos, et accipiébant Spíritum Sanctum.

Skaitinys

Skaitinys iš Apaštalų darbų knygos. (Apd 8, 14–17)

Anomis dienomis: Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų Šventąją Dvasią. Mat ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi, ir jie tebuvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ioann. 14, 26. V. Spíritus Sanctus docébit vos, quæcúmque díxero vobis.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Jn 14, 26. V. Šventoji Dvasia išmokys jus visko, ką esu jums pasakęs.

Alleluia

Alleluia.

V. Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium: et tui amoris in eis ignem accende.

Aleliuja

Aleliuja.

V. Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir savo meilės ugnį jose uždek.

Sequentia

Veni, Sancte Spíritus, / Et emítte cælitus, / Lucis tuæ rádium.
Veni, pater páuperum, / Veni, dator, múnerum, / Veni, lumen córdium.
Consolátor óptime, / Dulcis hospes ánimæ, / Dulce refrigérium.
In labóre réquies, / In æstu tempéries, / In fletu solátium.
O lux beatíssima, / Reple cordis íntima, / Tuórum fidélium.
Sine tuo númine, / Nihil est in hómine, / Nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum, / Riga quod est áridum, / Sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum, / Fove quod est frígidum, / Rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus, / In te confidéntibus, Sacrum septenárium.
Da virtútis méritum, / Da salútis éxitum, / Da perénne gáudium.
Amen. Allelúia.

Sekvencija

Ateik, Šventoji Dvasia, / Ir atsiųsk iš dangaus / Spindulį šviesos Tavosios.
Ateik, vargdienių Tėve, / Ateik malonių dovanotoja, / Ateik, širdžių šviesa.
O geriausioji guodėja, / O mieloji sielos viešnia, / O saldžioji atgaiva!
Darbe esi atilsis, / Kaitroje – vėsa, / Raudoje – paguoda.
O labiausiai palaimintoji šviesa, / Pripildyk slapčiausias širdies gelmes / Tavųjų tikinčiųjų.
Be Tavosios malonės / Nieko nėra žmoguje, / Nieko nėra nepažeisto.
Nuplauk tai, kas purvina, / Sudrėkink, kas išdžiūvę, / Išgydyk, kas sužeista.
Palenk užkietėjusį, / Sušildyk sušalusį, / Vesk iškrypusį iš kelio.
Duok Taviesiems tikintiesiems, / Viltį į Tave sudėjusiems / Šventą septyneriopą malonę.
Duok atpildą už dorybę, / Duok išganingą išėjimą, / Duok amžinąjį džiaugsmą.
Amen. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. (Ioann. 10, 1–10)

In illo témpore: Dixit Iesus pharisæis: Amen, amen, dico vobis: qui non intrat per óstium in ovíle óvium, sed ascéndit aliúnde, ille fur est et latro. Qui autem intrat per óstium, pastor est óvium. Huic ostiárius áperit, et oves vocem eius áudiunt, et próprias oves vocat nominátim et e ducit eas. Et cum próprias oves emíserit, ante eas vadit: et oves illum sequúntur, quia sciunt vocem eius. Aliénum autem non sequúntur, sed fúgiunt ab eo; quia non novérunt vocem alienórum. Hoc provérbium dixit eis Iesus. Illi autem non cognovérunt, quid loquerétur eis. Dixit ergo eis íterum Iesus: Amen, amen, dico vobis, quia ego sum óstium óvium. Omnes, quotquot venérunt, fures sunt et latrónes, et non audiérunt eos oves. Ego sum. óstium. Per me si quis introíerit, salvábitur: et ingrediétur et egrediátur et páscua invéniet. Fur non venit, nisi ut furétur et mactet et perdat. Ego veni, ut vitam hábeant et abundántius hábeant.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Joną tęsinys. (Jn 10, 1–10)

Anuo metu: Jėzus kalbėjo fariziejams: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso.“ Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų.“

Offertorium

Ps. 77, 23–25. Portas cæli aperuit Dóminus: et pluit illis manna, ut éderent: panem cæli dedit eis, panem Angelórum manducávit homo, allelúia.

Ofertoriumas

Ps 77, 23–25. Viešpats atidarė dangaus duris, ir lijo mana ant jų valgoma. Jis davė jiems dangaus duonos. Žmogus valgė angelų duoną, aleliuja.

Secreta

Puríficet nos, quæsumus. Dómine, múneris præséntis oblátio: et dignos sacra participatióne effíciat. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Meldžiame Tave, Viešpatie, tenuskaidrina mus šios dovanos ir padaro vertus dalyvauti šventosiose paslaptyse. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ioann. 15, 26; 16, 14. Spíritus qui a Patre procédit, allelúia: ille me clarificábit, allelúia, allelúia.

Komunija

Jn 15, 26; 16, 14. Iš Tėvo einanti dvasia, aleliuja, pašlovins mane, aleliuja, aleliuja.

Postcommunio

Mentes nostras, quæsumus, Dómine, Spíritus Sanctus divínis réparet sacraméntis: quia ipse est remíssio ómnium peccatórum. Per Dominum nostrum... in unitate eiusdem Spiritus Sancti...

Postkomunija

Meldžiame Tave, Viešpatie, tegu Šventoji Dvasia išgydo mūsų sielas dieviškuoju Sakramentu, nes Ji pati yra visų nuodėmių atleidimas. Per mūsų Viešpatį... tos Šventosios Dvasios vienybėje...

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.