Missa De Immaculato Corde Beatae Mariae Virginis

skirtukas

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltosios Širdies Mišios

Introitus

Heb. 4,16. Adeámus cum fidúcia ad thronum grátiæ, ut misericórdiam consequámur, et grátiam inveniámus in auxílio opportúno (T. P. Allelúia, allelúia).

Ps. 44, 2. Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.

Introitas

Žyd 4, 16. Artinkimės su pasitikėjimu prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku (Velykų laiku: Aleliuja, aleliuja).

Ps 44, 2. Širdis man tvinsta kilniais žodžiais, savo himnus skiriu Karaliui.

Oratio

Omnípotens sempitérne Deus, qui in Corde beátæ Maríæ Vírginis dignum Spíritus Sancti habitáculum præparásti: concéde propítius; ut eiúsdem immaculáti Cordis festivitátem devóta mente recoléntes, secúndum cor tuum vívere valeámus. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus; per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Kolekta

Visagali amžinasis Dieve, Tu Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdyje paruošei Šventajai Dvasiai tinkamą buveinę. Maloningai suteik, kad pamaldžiai minėdami jos Nekaltosios Širdies šventę, pajėgtume gyventi pagal Tavo Širdį. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio libri Sapiéntiæ. (Sir. 24, 23–31)

Ego quasi vitis fructificávi suavitátem odóris: et flores mei fructus honóris et honestátis. Ego mater pulchræ dilectiónis et timóris et agnitiónis et sanctæ spei. In me grátia omnis viæ et veritátis: in me omnis spes vitæ et virtútis. Transíte ad me, omnes qui concupíscitis me, et a generatiónibus meis implémini. Spíritus enim meus super mel dulcis, et heréditas mea super mel et favum. Memória mea in generatiónes sæculórum. Qui edunt me, adhuc esúrient: et qui bibunt me, adhuc sítient. Qui audit me, non confundétur: et qui operántur in me, non peccábunt. Qui elúcidant me, vitam ætérnam habébunt.

Skaitinys

Skaitinys iš Išminties knygos. (Sir 24, 23–31)

Aš – lyg vynmedis, skleidžiu saldų kvapą; ir mano žiedai neša garbingų ir puikių vaisių. Aš – gražiosios meilės, baimės, pažinimo ir šventos vilties Motina. Manyje yra visa kelio ir tiesos malonė; manyje visa gyvenimo ir dorybės viltis. Ateikite pas mane visi, kurie manęs trokštate, ir pasisotinkite mano vaisiais. Juk mano dvasia saldesnė už medų, mane paveldėti geriau už medų ir korį. Mano atminimas per visų amžių kartas. Kas mane valgo, dar labiau alks; kas mane geria, dar labiau trokš. Kas klauso manęs, neturės gėdytis; kas elgiasi pagal mane, nenusidės; kas skleidžia mano šviesą, turės amžinąjį gyvenimą.

Graduale

Ps. 12, 6; 44, 18. Exsultábit cor meum in salutári tuo: cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi: et psallam nómini Dómini altíssimi. V. Mémores erunt nóminis tui in omni generatióne et generatiónem: proptérea pópuli confitebúntur tibi in ætérnum.

Gradualas

Ps 12, 6; 44, 18. Mano širdis džiaugiasi Tavo pagalba. Giedosiu Viešpačiui, nes jis man buvo geras, šlovinsiu aukščiausiojo Viešpaties vardą. V. Jie minės Tavo vardą iš kartos į kartą; todėl tautos šlovins Tave amžinai.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Luc. 1, 46–47. Magníficat ánima mea Dóminum: et exsultávit spíritus meus in Deo, salutári meo. Allelúia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Lk. 1, 46–47. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju. Aleliuja.

Evangelium

Ioann. 19, 25-27: Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem.

In illo témpore: Stabant iuxta Crucem Iesu Mater eius, et soror Matris eius, María Cléophæ, et María Magdaléne. Cum vidísset ergo Iesus Matrem, et discípulum stantem, quem diligébat, dicit Matri suæ: Múlier, ecce fílius tuus. Deínde dicit discípulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus in sua.

Evangelija

Jn 19, 25-27: Tęsinys šventosios Evangelijos pagal Joną.

Anuo metu: Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys paėmė ją pas save.

Offertorium

Luc. 1, 47 et 49. Exsultávit spíritus meus in Deo, salutári meo; quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius (T. P. Allelúia, allelúia).

Ofertoriumas

Lk 1, 47 ir 49. Visagali amžinasis Dieve, Tu Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdyje paruošei Šventajai Dvasiai tinkamą buveinę. Maloningai suteik, kad pamaldžiai minėdami jos Nekaltosios Širdies šventę, pajėgtume gyventi pagal Tavo Širdį. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų,

Secreta

Maiestáti tuæ, Dómine, Agnum immaculátum offeréntes, quǽsumus: ut corda nostra ignis ille divínus accéndat, qui Cor beátæ Maríæ Vírginis ineffabíliter inflammávit. Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus. R. Amen.

Sekreta

Viešpatie, aukodami Tavo didybei nekaltąjį Avinėlį, meldžiame, kad mūsų širdis uždegtų toji dieviška ugnis, kuria neapsakomai liepsnojo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdis. Per tąjį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje. R. Amen.

Communio

Ioann. 19, 26-27. Dixit Iesus Matri suæ: Múlier, ecce fílius tuus: deínde dixit discípulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus in sua (T. P. Allelúia, allelúia).

Komunija

Jn 19, 26-27. Jėzus tarė savo motinai: „Moterie, štai tavo sūnus“. Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo Motina“. Nuo tos valandos mokinys paėmė ją pas save (Velykų laiku: Aleliuja, aleliuja).

Postcommunio

Divínis refécti munéribus te, Dómine, supplíciter exorámus: ut beátæ Maríæ Vírginis intercessióne, cuius immaculáti Cordis solémnia venerándo égimus, a præséntibus perículis liberáti, ætérnæ vitæ gáudia consequámur. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus; per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Postkomunija

Atgaivinti dangiškomis dovanomis, Tave, Viešpatie, nuolankiai maldaujame, kad, išsigelbėję iš dabartinių pavojų, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kurios Nekaltosios Širdies iškilmę pagarbiai švenčiame, pasiektume amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.