Kun. James Altman

Kaip ir Lietuvoje, JAV artėja rinkimai. Jungtinėse Valstijose, ne taip, kaip Lietuvoje, vyksta tikrai žutbūtinė kova už tikėjimą ir vertybes – aštriai ir atvirai kovojama prieš abortus, prieš LGBT propagandą, prieš laisvo žodžio draudimus. Liberalizmas, ilgą laiką veikęs JAV, padarė joms žymiai daugiau žalos, nei Lietuvai – galime netgi sakyti, kad Lietuvoje tikėjimas buvo apsaugotas mūsų tautos kankinių krauju. Tačiau ateina laikas, kai katalikų kunigai nebegali taikstytis su tuo, ką mato ir atvirai skelbia, kad JAV Demokratų partija, kurioje pasisakoma už abortą net iki paties gimdymo momento, yra bedieviška. Daugelis kunigo ugningai išsakytų minčių tinka ir Lietuvai. Kaip Kovojančios Bažnyčios nariai mes esame atsakingi už tai, kokią valdžią sau išsirinksime - tikinčiųjų ar bedievių. Jei rinksimės tuos, kurie pasisako už LGBT - tada darželiuose berniukai rengsis mergaitėmis ir atvirkščiai, tada mokykloje mūsų vaikams aiškins, kad jie turi „viską išbandyti“, kad tai – „nieko blogo“. Jei katalikai nesipriešins tokioms partijoms, kurios atvirai skelbiasi atnešiančios šiuos gėrius mums, dėl šių blogybių iš dalies būsime kalti mes patys.

Tuoj po video paskelbimo JAV kilo pasmerkimo iš liberaliosios/kairės pusės, tiek iš pasauliečių, tiek iš vyskupų. Tačiau pvz. vyskupas Joseph Strickland viešai parėmė kunigą, daugybė žmonių pasirašė po kunigą remiančia peticija, o originalus kunigo įrašas per 15 dienų peržiūrėtas 722 tūkst. kartų.

Žemiau pateikiame visą pasisakymo tekstą.


Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Brangūs šeimynykščiai, melskimės.

Brangiausiasis Kristaus Kraujau,

Viengimio Amžinojo Tėvo Sūnaus,

Įsikūnijusio Dievo Žodžio Kraujau,

Kraujau, merdėjant sruvenęs žemėn,

Kraujau, gausiai tekėjęs nuplakant,

Kraujau, ištryškęs erškėčiais vainikuojant,

Kraujau, išlietas ant šventojo kryžiaus,

Išganymo kaina,

Be kurio nėra atleidimo,

Eucharistinis sielų gėrime ir apsiplovime,

Išgelbėk mus. (plg. Brangiausiojo Kristaus Kraujo litanija)

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Brangūs šeimynykščiai – paimsime kai ką iš pačios Baltimorės katekizmo pradžios. Pagrindinė katekizmo tiesa. Pagrindinis tikėjimo pamatas. Mūsų gyvenimo tikslas. Kuris yra pažinti, mylėti Dievą ir Jam tarnauti. Tokia yra mūsų žmogiška prigimtis, kad mes negalime noriai tarnauti Dievui, kurio nemylime. Ir negalime mylėti Dievo, kurio nepažįstame. Štai koks reikalas: aš nemyliu nieko iš Borneo, nes aš nepažįstu nieko, gyvenančio Borneo. Todėl aš nepabundu ryte turėdamas kokį nors ypatingą ketinimą ar įkvėpimą tarnauti kam nors, gyvenančiam Borneo. Bet… Jei aš nubundu ryte neturėdamas ketinimo ar noro tarnauti visagaliam Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai, tada, Hiustonai, mes turime problemą.

Ir šiandieninio pasaulio problema yra ta pati, kuri buvo Nojaus, Abraomo, Loto, Sodomos ir Gomoros dienomis, ir kurią Jėzus sakė būsiant ateityje yra ta, kad yra labai daug žmonių, kurie nežino svarbiausių dalykų apie Visagalį Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, todėl reikia pasakyti tiesą – jie Jo nemyli. Todėl mes galime matyti daug bedievių politikų, bedievišką švietimo sistemą, bedieves avis, kurie tikrai jam netarnauja – jie tikrai nesiekia savo gyvenimo tikslo – pažinti, mylėti Dievą ir Jam tarnauti.

O, dabar tu pradedi politikuoti… Tėvas Altmanas per daug politikuoja. Politikai ne vieta Katalikų Bažnyčioje. Nesąmonė. Popiežius Benediktas XVI sakė: „Bažnyčia nėra politinė galia, ji nėra partija, bet ji yra (ar bent jau turėtų būti) moralinė galia.“ Todėl, kadangi politika iš esmės turi būti morali veikla, Bažnyčia, šia prasme, turi kai ką pasakyti apie politiką. Todėl, kai politika ir politikai tampa amoralūs, mes, be abejo, turime pareigą ir privalome prabilti ir apie tai kalbėti. Tada jie skundžiasi. Jie sako – jūs esate veidmainių gauja. Iš didžiosios „V“. Spėkite, kas buvo kviestinis kalbėtojas Demokratų partijos nacionaliniame susitikime? Ne kas kitas, o ypatingą sumaištį keliantis eretikas James Martin, S.J. Spėju, kad kai James Martin kalba jiems patinkančius dalykus nuo demokratų scenos, viskas yra gerai, bet gink, Dieve, jei prieš jų bedievišką platformą prabyla kitas kunigas.

Tad štai atmintinė visiems nesusivokusiems pakrikštytiems katalikams: jūs negalite būti katalikai ir būti demokratai. Taškas. Jų platforma yra absoliučiai prieš viską, ko moko Katalikų Bažnyčia. Todėl tiesiog nustokite apsimetinėti, kad esate katalikas ir balsuojate už demokratus. Atgailaukite už palaikymą šiai partijai arba būkite pasirengę nerti į pragaro liepsnas. Taip, Virdžinija, pragaras yra.

Vienas žinomas dvasininkas bando pasakyti, kad pragaras yra tuščia vieta. Atleisk, drauguži – Jėzus sakė kitaip. Jėzus sakė – daugelis pasirinks platų kelią į pražūtį, tik nedaugelis pasirinks siaurą ir labai sunkų kelią pro ankštus vartus į dangų. Prie dangaus vartų lauks 60 mln. jau nužudytų ir dar žudomų abortais kūdikių, kurie nepraleis į jį demokratų. Ir nebus nieko, ką galėsite pasakyti ar padaryti, kad pateisintumėte savo tiesioginį ar netiesioginį šio velniško plano palaikymą. Taškas, pabaiga. Kaip gaila, kad tarp dvasininkų yra tiek daug bedievių bailių, kurie atsisako prabilti ir pasakyti šią tiesą – ir pasakyti ją visiškai aiškiai, kad katalikai neturėtų jokių abejonių.

Matote, galiausiai aš atlikau tyrimą. Aš tikrinau ir tikrinau duomenis, informaciją, aš sukramčiau skaičius ir galiausiai gavau gana tikėtiną visų katalikų, balsavusių už B. Obamą 2008 ir 2012 m., skaičių. Nulis. Apsvarstykite tai, brangūs šeimynykščiai. Yra daug apsimetėlių, daug apgavikų, daugybė žmonių, apsimetančių katalikais – kaip pasauliečių, taip ir dvasininkų. Bet buvo nulis tikrų katalikų, kurie balsavo už tą bedievį politiką, kuris turėjo įžūlumo pasakyti „Dieve, laimink Planned Parenthood“. Labiausiai rasistinę organizaciją šioje žemėje, kuri buvo įkurta tam, kad būtų sunaikinti juodaodžiai kūdikiai. Wiltonas Gregory [JAV arkivyskupas] tai išsiaiškino.

Grįžkime prie veidmainysčių ir tų, kurie mane kaltina pernelyg politikuojant. Tie, kurie skundžiasi, beje, patys būdami veidmainiais, visada yra kairieji – tiek pasauliečiai, tiek dvasininkai. Jie taip pat mano, kad visiškai priimtina, kai Jamesas Martinas išdidžiai pasirodo demokratų scenoje. Kai kurie hierarchai mano visiškai priimtina, kai užsipuolamas Donaldas Trampas, nes pasirodo, Donaldo Trampo požiūris į nacionalinį suverenitetą ar nacionalines sienas yra kitoks. Jokių problemų, kai klimato atšilimo apgaulė stumiama į politinę areną ar į Katalikų Bažnyčią.

Bet čia, JAV, kartu su Jamesu Martinu, „Šv. Antano pasiuntinys“ [liberalus katalikų žurnalas] turi du svarbius politinius pranešimus. Vienas jų yra prieš Trampą ir palaikantis DECA (kas reiškia kriminalinius imigrantus), o kitas – palaikantis „Southern Poverty Law Center“, kuri, rodosi, yra viena bedieviškiausių, komunistinių, anti-amerikietiškų, kairiojo sparno radikalų organizacijų Jungtinėse Valstijose. Ir dar kitas, vėl užsipuolantis Trampą ir palaikantis siaubingą Wilton Gregory puolimą, kuriuo jis užsipuola labiausiai už gyvybę pasisakantį JAV prezidentą ir jo katalikę žmoną.

Žinote, vienas vyskupas ne taip seniai man sakė – „Nenuostabu, kad tikintieji nustojo tikėti vyskupais, nes daugelis iš jų taip prastai tvarkėsi su skandalais [lytinio išnaudojimo]. Ir iki šiol jie nepasakė nieko apie blogiausius dalykus. Bet jie tikrai tučtuojau užsipuls kunigą, kuris paprasčiausiai sako tiesą. O, taip, brangi šeimyna – jie gali būti greiti, kaip žaibas, kai jie to nori – kai reikia nutildyti bet kurį kunigą, išdrįsusį išeiti už nubrėžtos linijos.

Galbūt jūs stebitės, kodėl paprasti kunigai nekalba. Tai iš baimės, brangioji šeimyna. Iš baimės. Gėda hierarchams, kurie slepia tiesą naudodamiesi baimės sąmokslu. Klausykite, jei nebūtų sakoma tiesa, niekas – tikrai niekas neklausytų manęs nė 2 sekundes. Ir jei visa, kas pasakyta, būtų tik tam, kad išdidūs ir arogantiški hierarchai suprastų, kad tikintieji turi abejonių, kad tam jie turi gerų priežasčių. Kad jie turi atsitiesti ir sutvarkyti šią betvarkę, kurią jie patys sukūrė arba tęsė, prieš prarasdami savo tikinčiuosius greičiausiai augančiai denominacijai Jungtinėse Valstijose – eks-katalikams – tada užduotis būtų įvykdyta.

Bet, brangioji šeimyna, tiesa yra skelbiama. Ir ji vis taukšteli per veidą ištikimiems tikėjimui katalikams, kai Notre Dame [liberalus katalikų universitetas] suteikia B. Obamai garbės daktaro laipsnį, kai Jamesas Martinas kalba ant nacionalinės demokratų scenos, kai už gyvybę pasisakantis prezidentas yra užsipuolamas Katalikų Bažnyčios arkivyskupo, kuris, nepraėjus nė kelioms dienoms ragina savo kunigus politikuoti ir susikibti rankomis su marksistais protestuotojais Black Lives Matter.

Brangioji šeimyna, ši tiesa mūsų išganymui yra esminė – kad mes privalome, kad mūsų gyvenimo tikslas yra pažinti, mylėti ir tarnauti Dievui. Mes turime pareigą jį pažinti, kad galėtume jį mylėti, kad mes galėtume jam tarnauti – iki kankinystės, raudonosios ar baltosios [kraujo arba gyvenimo sunkumų].

Kad žmogaus prigimtis yra tokia, kad mes netarnausime noriai Dievui, kurio mes nemylime, ir kad mes nemylėsime Dievo, kurio nepažįstame. Priežastis, dėl kurios matome laikų ženklus, artėjantį kataklizmą, apie kurį mes buvome perspėti – mūsų Švenčiausioji Motina mus apie jį perspėjo – priežastis yra ta, kad labai daug žmonių nepažįsta Dievo.

Savo kaltei, savo kaltei, savo didžiausiai kaltei, daugybė Bažnyčios ganytojų jų nepamokė.

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

 

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.