Dominica IV Post Pascha

skirtukas

IV sekmadienis po Velykų

Kad gyventume krikščioniškai ir būtume ištikimi Dievui tose nuolat kintančiose ir sudėtingose mūsų žemiškosios realybės situacijose, būtina Dievo pagalba. Iš Jo ateina kiekviena tobula dovana (Apaštalo skaitinys); Jis nukreipia mūsų širdis į tikrojo džiaugsmo šaltinį (kolekta). Šventosios Dvasios, Tiesos Dvasios, į krikščionybės paslapties esmę mus vedančio Kristaus Liudytojo buvimas suteikia antgamtinį tikėjimą ir ramybę – vertingiausius krikščioniškojo gyvenimo palaiminimus.

Introitus

Ps. 97, 1 et 2. Cantate Domino canticum novum, alleluia: quia mirabilia fecit Dominus, alleluia: ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam, alleluia, alleluia, alleluia.

Ps. 97, 1. Salvavit sibi dextera eius: et bracchium sanctum eius.

Introitas

Ps 97, 1 ir 2. Giedokite Viešpačiui naują giesmę, aleliuja, kadangi stebuklingų dalykų Viešpats padarė, aleliuja; tautų akivaizdoje parodė savąjį teisingumą, aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Ps 97, 1. Jo dešinė jį išgelbėjo ir jo šventasis petys.

Oratio

Deus, qui fidélium mentes unius éfficis voluntatis: da pópulis tuis id amare quod præcipis, id desiderare quod promittis; ut inter mundanas varietates ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, kuris suvieniji tikinčiųjų sielas, leisk savosioms tautoms mylėti tai, ką įsakai, ir trokšti to, ką pažadi, kad kintančiame pasaulyje mūsų širdys būtų nukreiptos ten, kur tarpsta tikrieji džiaugsmai. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beati Iacóbi Apostoli. (Iac. 1, 17–21)

Caríssimi: Omne datum óptimum, et omne donum perféctum desúrsum est, descéndens a Patre lúminum, apud quem non est transmutátio, nec vicissitúdinis obumbrátio. Voluntárie enim génuit nos verbo veritátis, ut simus inítium áliquod creatúræ eius. Scitis, fratres mei dilectíssimi. Sitáutem omnis homo velox ad audiéntum: tardus áutem ad loquéndum, et tardus ad iram. Ira enim viri iustítiam Dei non operátur. Propter quod abiiciéntes omnem immundítiam, et abundántiam malítiæ, in mansuetúdine suscípite ínsitum verbum, quod potest salváre ánimas vestras.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Jokūbo Laiško. (Jok 1, 17–21)

Brangieji: Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambrėškų. Savo valia jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmienos. Žinokite, mano mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti. Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisybės. Todėl, atsižadėję visų nešvarybių bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ps. 117, 16. V. Dextera Dei fecit virtutem: dextera Domini exaltavit me.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Ps 117, 16. V. Dievo dešinė įtvirtino galybę, Viešpaties dešinė mane išaukštino.

Alleluia

Alleluia.

Rom. 6, 9. V. Christus resúrgens ex mórtuis, iam non móritur: mors illi ultra non dominábitur. Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja.

Rom 6, 9. V. Iš numirusiųjų prisikėlęs Kristus jau nebemirs; mirtis jam daugiau nebeviešpatauja. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Ioánnem. (Ioann. 16, 5–14)

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Vado ad eum, qui misit me: et nemo ex vobis intérrogat me: Quo vadis? Sed quia hæc locútus sum vobis, tristítia implévit cor vestrum. Sed ego veritátem dico vobis: éxpedit vobis ut ego vadam: si enim non abíero, Paráclitus non véniet ad vos: si autem abíero, mittam eum ad vos. Et cum vénerit ille, árguet mundum de peccáto, et de iustítia, et de iudício. De peccáto, quidem, quia non credidérunt in me: de iustítia vero, quia ad Patrem vado, et iam non vidébitis me: de iudício autem, quia prínceps huius mundi iam iudicátus est. Adhuc multa hábeo vobis dícere: sed non potéstis portáre modo. Cum autem vénerit ille Spíritus veritátis, docébit vos omnem veritátem. Non enim loquétur a semetípso: sed quæcúmque áudiet, loquétur, et quæ ventúra sunt, annuntiábit vobis. Ille me clarificábit: quia de meo accípiet et annuntiábit vobis.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Joną tęsinys. (Jn 16, 5–14)

Anuo metu: Tarė Jėzus savo mokiniams: Dabar einu pas tą, kuris mane yra siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausia: „Kur tu eini?“ Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip jis klysta dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo. Dėl nuodėmės, – kad netiki manimi. Dėl teisybės, – kad aš pas Tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsit. Dėl teismo, – kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.

Offertorium

Ps. 65, 1–2 et 16. Iubilate Deo universa terra: psalmum dicite nomini eius: venite et audite et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus animæ meæ, alleluia.

Ofertoriumas

Ps 65, 1–2 ir 16. Džiugiai šlovinkite Dievą, visa žeme; giedokite psalmę jo vardui; ateikite ir klausykitės visi, kurie bijote Dievo, ir papasakosiu jums, ką padarė Viešpats manajai sielai, aleliuja.

Secreta

Deus, qui nos per huius sacrificii veneranda commércia, unius summae divinitatis participes effecisti: præsta, quæsumus: ut, sicut tuam cognóscimus veritatem, sic eam dignis móribus assequamur. Per Dóminum nostrum...

Sekreta

Dieve, kuris per garbinguosius šios aukos mainus įgalinai mus būti vieno aukščiausiojo dieviškumo dalininkais, suteik, meldžiame, kad kaip Tavąją tiesą pažinome, taip ją vertais papročiais pasiektume. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ioann. 16, 8. Dum venerit Paraclitus Spiritus veritatis, ille arguet mundum de peccato, et de iustitia, et de iudicio, alleluia, alleluia.

Komunija

Jn 16, 8. Kai ateis Guodėja Tiesos Dvasia, ji įrodys pasauliui tiesą ir apie nuodėmę, ir apie teisingumą, ir apie teismą, aleliuja, aleliuja.

Postcommunio

Adésto nobis, Dómine Deus noster: ut per hæc, quæ fidéliter sumpsimus, et purgémur a vitiis, et a periculis ómnibus eruamur. Per Dóminum nostrum...

Postkomunija

Būk su mumis, Viešpatie, mūsų Dieve, kad per tai, ką priėmėme su tikėjimu, ir nuo ydų būtume apvalyti, ir nuo visų pavojų išgelbėti. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.