Dominica Sanctissimæ Trinitatis

skirtukas

I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė

Pagrindinė krikščionybės dogma yra Švenčiausiosios Trejybės, kurios vardu krikštijami visi krikščionys.

Švč. Trejybės šventę reikia suprasti ir švęsti kaip Kristaus paslapčių tęsinį, taip pat kaip iškilmingą išraišką mūsų tikėjimo į egzistavimą trijų dieviškųjų Asmenų, prie kurių priartėjame per Krikštą ir Atpirkimą, mums nupelnytą Kristaus. Tik danguje, susijungę su Kristumi, galėsime iš tikro suprasti, ką reiškia būti Dievo vaikais ir su Juo gyventi.

Lotynų apeigose Švč. Trejybės šventė buvo įsteigta ne taip seniai. Bažnytiniame kalendoriuje ji atsirado tik XIV amžiuje. Tačiau Švč. Trejybė buvo garbinama nuo liturgijos atsiradimo pradžios. Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios prasideda ir baigiasi Mišios, teikiami sakramentai. Visos psalmės baigiamos žodžiais „Gloria Patri“, kolektos – trijų dieviškųjų Asmenų garbei skirtu gyriumi. Bažnyčia nuolatos mus kviečia girti ir garbinti Triasmenį Dievą, dovanojusį mums malonę gyventi su Juo.

Introitus

Tob. 12, 6. Benedícta sit sancta Trínitas atque indivísa Unitas: confitébimur ei, quia fecit nobíscum misericórdiam suam.

Ps. 8, 2. Dómine, Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra!

Introitas

Tob 12, 6. Tebūnie palaiminta Šventoji Trejybė, taip pat ir nedaloma vienybė; išpažinkime Ją, kadangi įvykdė mums savo gailestingumą.

Ps 8, 2. Viešpatie, mūsų Dieve, koks nuostabus tavasis vardas visoje žemėje.

Oratio

Omnípotens sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis in confessióne veræ fídei, ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia maiestátis adoráre Unitátem: quæsumus; ut, eiúsdem fídei firmitáte, ab ómnibus semper muniámur advérsis. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Visagali amžinasis Dieve, kuris davei saviesiems tarnams tikrojo tikėjimo išpažinime amžinosios Trejybės šlovę pažinti ir Jos didybės galybėje šlovinti Vienybę, prašome, kad to paties tikėjimo tvirtybe būtume visada apsaugoti nuo visų priešiškumų. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános. (Rom. 11, 33–36)

O altitúdo divitiárum sapiéntiæ et sciéntiæ Dei: quam incomprehensibília sunt iudícia eius, et investigábiles viæ eius! Quis enim cognovit sensum Dómini? Aut quis consiliárius eius fuit? Aut quis prior dedit illi, et retribuétur ei? Quóniam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt ómnia: ipsi glória in sæcula. Amen.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams. (Rom 11, 33–36)

O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai! Ir kas gi pažino Viešpaties mintį? Ir kas buvo jo patarėjas? Arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta? Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen.

Graduale

Dan. 3, 55–56. Benedíctus es, Dómine, qui intuéris abýssos, et sedes super Chérubim, V. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli, et laudábilis in sæcula.

Gradualas

Dan 3, 55–56. Palaimintas tu, Viešpatie, kuris įžvelgi gelmes ir sėdi aukščiau už cherubinus. V. Palaimintas tu, Viešpatie, dangaus skliaute ir šlovintinas per amžius.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Dan. 3, 52. V. Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum, et laudábilis in sæcula. Allelúia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Dan 3, 52. V. Palaimintas tu, Viešpatie, mūsų tėvų Dieve, ir šlovintinas per amžius. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthæum. (Matth. 28, 18–20)

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Data est mihi omnis potéstas in cælo et in terra. Eúntes ergo docéte omnes gentes, baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti: docéntes eos serváre ómnia, quæcúmque mandávi vobis. Et ecce, ego vobíscum sum ómnibus diébus usque ad consummatiónem sæculi.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 28, 18–20)

Anuo metu: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Offertorium

Tob. 12, 6. Benedíctus sit Deus Pater, unigenitúsque Dei Fílius, Sanctus quoque Spíritus: quia fecit nobíscum misericórdiam suam.

Ofertoriumas

Tob 12, 6. Tebūnie palaimintas Dievas Tėvas, ir viengimis Dievo Sūnus, ir Šventoji Dvasia, kadangi įvykdė mums savo gailestingumą.

Secreta

Sanctífica, quæsumus, Dómine, Deus noster, per tui sancti nóminis invocatiónem, huius oblatiónis hóstiam: et per eam nosmetípsos tibi pérfice munus ætérnum. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Meldžiame Tave, Viešpatie, mūsų Dieve, per Tavo šventojo vardo šaukimąsi pašventink šios atnašos auką, ir per ją mus pačius paversk amžinąja dovana Tau. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Tob. 12, 6. Benedícimus Deum cæli et coram ómnibus vivéntibus confitébimur ei: quia fecit nobíscum misericórdiam suam.

Komunija

Tob 12, 6. Šlovinkime dangaus Dievą ir visų gyvųjų akivaizdoje išpažinkime Jį, kadangi įvykdė mums savo gailestingumą.

Postcommunio

Profíciat nobis ad salútem córporis et ánimæ, Dómine, Deus noster, huius sacraménti suscéptio: et sempitérnæ sanctæ Trinitátis eiusdémque indivíduæ Unitátis conféssio. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Viešpatie, mūsų Dieve, lai mūsų sielų ir kūnų išganymui pasitarnauja šio Sakramento priėmimas ir amžinosios Šventosios Trejybės bei Jos nedalomos Vienybės išpažinimas. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.