Sabbato Quattuor Temporum Pentecostes

skirtukas

Sekminių metų ketvirčio šeštadienis

Ilgoji Mišių forma

Metų ketvirčio šeštadienį Bažnyčia vėl grįžta prie mūsų sielas pašventinančio ir gyvybę suteikiančio Šventosios Dvasios veikimo aprašymo. Būtent šią dieną vyksta kunigų šventimai ir ant kunigų gausiai nužengia Šventoji Dvasia (Apaštalo skaitinys), kad padėtų jiems skelbti Dievo karalystę (Evangelija).
Apie ketvirčio pasninko laikymąsi per Mišias užsimenama keletą kartų. Antrajame, trečiajame ir ketvirtajame skaitiniuose kalbama apie derlių, taip pat apie pirmųjų žemės vaisių aukojimą. Juk ketvirčio pasninkas neatsitiktinai buvo įvestas kiekvienam metų laikui: tuo metu Dievą prašoma palaiminti ateinančius metų laikus.

Introitus

Rom. 5, 5. Cáritas Dei diffúsa est in córdibus nostris, allelúia: per inhabitántem Spíritum eius in nobis, allelúia, allelúia.

Ps. 102, 1. Benedic, anima mea, Dómino: et ómnia, quæ intra me sunt, nómini sancto eius.

Introitas

Rom 5, 5. Dievo meilė išlieta mūsų širdyse, aleliuja, Šventosios Dvasios, kuri mumyse gyvena, aleliuja, aleliuja.

Ps 102, 1. Šlovink, mano siela, Viešpatį, ir visa, kas yra manyje, tešlovina jo šventąjį vardą.

Oratio

Méntibus nostris, quǽsumus, Dómine, Spíritum Sanctum benígnus infúnde: cuius et sapiéntia cónditi sumus, et providéntia gubernámur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Meldžiame Tave, Viešpatie, įkvėpk mums Šventąją Dvasią. Josios išmintimi mes esame sutverti, o Jos apvaizda valdomi. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja tos Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Lectio Ioelis Prophetæ. (Ioel. 2, 28–32)


Hæc dicit Dominus Deus: Effundam Spiritum meum super omnem carnem: et prophetabunt filii vestri et filiæ vestræ: senes vestri somnia somniabunt, et iuvenes vestri visiones videbunt. Sed et super servos meos et ancillas in diebus illis effundam Spiritum meum. Et dabo prodigia in cælo et in terra, sanguinem et ignem et vaporem fumi. Sol convertetur in tenebras et luna in sanguinem: antequam veniat dies Domini magnus et horribilis. Et erit: omnis, qui invocaverit nomen Domini, salvus erit.

Skaitinys

Skaitinys iš pranašo Joelio knygos. (Jl 2, 28–32)

Taip kalba Viešpats Dievas: „Tada išliesiu savo dvasią ant visos žmonijos, – jūsų sūnūs ir jūsų dukterys pranašaus, jūsų seni žmonės sapnus sapnuos, o jūsų jauni žmonės turės regėjimus. Net ant vergų – vyrų ir moterų – tomis dienomis išliesiu savo dvasią. Parodysiu ženklų danguose ir žemėje, – kraują, ugnį ir dūmų stulpus. Saulė bus paversta tamsa ir mėnulis krauju prieš ateinant didingajai ir baisiajai Viešpaties dienai. Tuomet, kas tik šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.“

Alleluia

Alleluia.
Ioann. 6, 64. V. Spiritus est, qui vivificat: caro autem non prodest quidquam.

Aleliuja

Aleliuja.
Jn 6, 64. V. Dvasia teikia gyvybę, kūnas nieko neduoda.

Oratio

Illo nos igne, quǽsumus, Domine, Spiritus Sanctus infulammet: quem Dominus noster Iesus Christus misit in terram, et voluit vehementer accendi: Qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti...

Kolekta

Viešpatie, teuždega mus Šventoji Dvasia ta ugnimi, kurią mūsų Viešpats Jėzus Kristus siuntė į žemę norėdamas, kad ji vis smarkiau suliepsnotų. Kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja tos Šventosios Dvasios vienybėje...

Lectio

Lectio libri Levitici. (Levit. 23, 9–11; 15–17; 21)


In diebus illis: Locutus est Dominus ad Moysen, dicens: Loquere filiis Israel, et dices ad eos: Cum ingressi fueritis terram, quam ego dabo vobis, et messueritis segetem, feretis manipulos spicarum, primitias messis vestrǽ ad sacerdotem: qui elevabit fasciculum coram Domino, ut acceptabile sit pro vobis, altero die sabbati, et sanctificabit illum. Numerabitis ergo ab altero die sabbati, in quo obtulistis manipulum primitairum, septem hebdomadas plenas, usque ad alteram diem expletionis hebdomadǽ septimǽ, id est, quinquaginta dies: et sic offretis sacrificium novum Domino ex omnibus habitaculis vestris, panes primitiarum duos de duabus decimis similǽ fermentatǽ, quos coquetis in primitias Domini. Et vocabitis hunc diem celeberrimum atque sanctissimum: omne opus servile non facietis in eo. Legitimum sempiternum erit in cunctis habitaculis et generationibus vestris: dicit Dominus omnipotens.

Skaitinys

Skaitinys iš Kunigų knygos. (Kun 23, 9–11; 15–17; 21)

Anomis dienomis: Viešpats kalbėjo Mozei, tardamas: „Kalbėk Izraelitiečiams ir sakyk jiems: „Kai jūs ateisite į kraštą, kurį aš jums duodu, ir nuimsite jo derlių, atnešite jūsų pjūties pirmienų pėdą kunigui. Jis pakylės pėdą Viešpaties akivaizdoje, kad būtumėte jam mieli. Dieną po šabo kunigas jį pakylės. O nuo dienos po šabo, – nuo dienos, kurią atnešėte savo pakylėjimo atnašos pėdą, – atskaičiuokite septynias savaites. Jos turi būti pilnos: turite skaičiuoti lig dienos po septintojo šabo – penkiasdešimt dienų. Tada atnešite Viešpačiui naujo derliaus grūdų atnašą. Atnešite iš savo gyvenviečių kaip pakylėjimo atnašą du duonos kepalus, kiekvienas iš dviejų dešimtadalių efos. Jie turi būti iš geriausių miltų, kepti su raugu, kaip pirmienos Viešpačiui. Tą pačią dieną paskelbsite iškilmę, švęsite sueigą ir nedirbsite savo užsiėmimų darbo. Tai yra amžinas įstatas visose jūsų gyvenvietėse visoms jūsų kartoms“, – kalba visagalis Viešpats.

Alleluia

Alleluia.

Iob. 26, 13. V. Spiritus eius ornavit cǽlos.

Aleliuja

Aleliuja.

Job 26, 13. V. Jo dvasia padabino dangų.

Oratio

Deus, qui, ad animarum medelam, ieiunii devotione castigari corpora prǽcepisti: concede nobis propitius; et mente et corpore tibi semper esse devotos. Per Dominum nostrum...

Kolekta

Dieve, sielos sveikatai Tu įsakei bausti kūną atgaila. Maloningai padėk mums visados būti Tau pamaldžiai pasišventusiems dvasia ir kūnu. Per mūsų Viešpatį...

Lectio

Lectio libri Deuteronomii. (Deut. 26, 1–11)


In diebus illis: Dixit Moyses filiis Israel: Audi, Israel, quǽ ego prǽcipio tibi hodie. Cum intraveris terram, quam Dominus, Deus tuus, tibi daturus est possidendam, et obtinueris eam atque habitaveris in ea: tolles de cunctis frugibus tuis primitias, et pones in cartallo, pergesque ad locum, quem Dominus, Deus tuus, elegerit, ut ibi invocetur nomen eius: accedesque ad sacerdotem, qui fuerit in diebus illis, et dices ad eum: Profiteor hodie coram Domino, Deo tuo, qui exaudivit nos, et respexit humilitatem nostram et laborem atque angustiam: et eduxit nos de Ægypto in manu forti et bracchio extento, in ingenti pavore, in signis atque portentis: et introduxit ad locum istum, et tradidit nobis terram lacte et melle manantem. Et idcirco nunc offero primitias frugum terrǽ, quam Dominus dedit mihi. Et dimittes eas in conspectu Domini, Dei tui, et adorato Domino, Deo tuo. Et epulaberis in omnibus bonis, quǽ Dominus, Deus tuus, dederit tibi.

Skaitinys

Skaitinys iš Pakartoto įstatymo knygos. (Įst 26, 1–11)

Anomis dienomis: Mozė kalbėjo Izraelio vaikams: „Klausykis, Izraeli, ką tau šiandien įsakau! Kai būsi įėjęs į kraštą, kurį Viešpats, tavo Dievas, duoda tau turėti kaip paveldą ir, užėmęs jį, įsikursi jame, paimsi pirmienas iš įvairių žemės vaisių, kuriuos nuimsi pjūties metu iš krašto, kurį Viešpats, tavo Dievas, duoda, ir, sudėjęs juos į pintinę, eisi į vietą, kurią Viešpats, tavo Dievas, išrinks savo vardui kaip buveinę, nueisi pas kunigą, turintį valdžią tomis dienomis, ir jam tarsi: „Šiandien aš sakau Viešpačiui, savo Dievui, kad įėjau į kraštą, kurį Viešpats prisiekė mūsų protėviams duoti mums.“ Kunigui paėmus iš tavo rankos pintinę ir padėjus ją priešais Viešpaties, tavo Dievo, aukurą, tu kalbėsi Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje: „Mano protėvis buvo klajoklis aramietis, kuris nuėjo į Egiptą su maža šeimyna, gyveno ten kaip ateivis ir išaugo į didžią tautą, stiprią ir gausingą. Egiptiečiai elgėsi su mumis žiauriai ir engė mus, užkraudami mums eiti sunkų lažą. Mes šaukėmės Viešpaties, savo protėvių Dievo; Viešpats išgirdo mūsų balsą ir pažvelgė į mūsų kančią, vargus ir priespaudą. Viešpats išvedė mus iš Egipto galingu kumščiu ir pakelta ranka – su klaiką keliančia galybe, su ženklais ir nuostabiais darbais. Jis įvedė mus į šią vietą ir davė mums šį kraštą – kraštą, tekantį pienu ir medumi. Todėl aš dabar aukoju pirmienas dirvų, kurias tu, Viešpatie, man esi davęs.“ Paliksi pintinę Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje ir sukniubsi prieš Viešpatį, savo Dievą. Tada tu džiaugsies visu geru, kurį Viešpats, tavo Dievas, yra tau davęs.“

Alleluia

Alleluia.

Act. 2, 1. V. Cum complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter sedentes.

Aleliuja

Aleliuja.

Apd 2, 1. V. Kai atėjo Sekminių diena, visi sėdėjo drauge.

Oratio

Prǽsta, quǽsumus, omnipotens Deus: ut, salutaribus ieiuniis eruditi, ab omnibus etiam vitiis abstinentes, propitiationem tuam facilius impetremus. Per Dominum nostrum...

Kolekta

Meldžiame Tave, visagali Dieve, suteik, kad mes, pamokyti išganingos atgailos ir susilaikydami nuo kenksmingų ydų, galėtume greičiau išmelsti Tavo gailestingumą. Per mūsų Viešpatį...

Lectio

Lectio libri Levitici. (Levit. 26, 3–12)

In diebus illis: Dixit Dominus ad Moysen: Loquere filiis Israel, et dices ad eos: Si in prǽceptis meis ambulaveritis, et mandata mea custodieritis et feceritis ea, dabo vobis pluvias temporibus suis, et terra gignet germen suum, et pomis arbores replebuntur. Apprehendet messium tritura vindemiam, et vindemia occupabit sementem: et comedetis panem vestrum in saturitate, et absque pavore habitabitis in terra vestra. Dabo pacem in finibus vestris: dormietis, et non erit, qui exterreat. Auferam malas bestias, et gladius non transibit terminos vestros. Persequemini inimicos vestros, et corruent coram vobis. Persequentur quinque de vestris centum alienos et centum de vobis decem milia: cadent inimici vestri gladio in conspectu vestro. Respiciam vos et crescere faciam: multiplicabimini, et firmabo pactum meum vobiscum. Comedetis vetustissima veterum, et vetera novis supervenientibus proicietis. Ponam tabernaculum meum in medio vestri, et non abiciet vos anima mea. Ambulabo inter vos, et ero Deus vester, vosque eritis populus meus: dicit Dominus omnipotens.

Skaitinys

Skaitinys iš Kunigų knygos. (Kun 26, 3–12)

Anomis dienomis: Viešpats kalbėjo Mozei: „Kalbėk Izraelio vaikams ir sakyk jiems: „Jei elgsitės pagal mano įstatus, laikysitės mano įsakymų ir vykdysite juos ištikimai, duosiu jums lietaus atėjus metui, kad žemė išaugintų savo derlių ir laukų medžiai atneštų vaisių. Javus kulsite lig vynuogių rinkimo meto, o vynuogių rinkimas pasivys sėją. Valgysite savo duonos iki soties ir savo krašte galėsite saugiai gyventi. Sukursiu krašte ramybę, gulsitės miegoti, ir nebus kas jus gąsdintų; leisiu kraštui atsikvėpti nuo plėšriųjų žvėrių. Per jūsų kraštą nežygiuos kalavijas. Savo priešus priversite bėgti, ir jie kris nuo jūsų kalavijo. Jūsiškių penketas privers bėgti šimtą, o jūsiškių šimtinė privers bėgti dešimt tūkstančių. Jūsų priešai kris nuo jūsų kalavijo. Žvelgsiu į jus maloniai, padarysiu jus vaisingus ir padauginsiu; palaikysiu su jumis savo sandorą. Jūs dar tebevalgysite seniai nuimtą pereitų metų derlių ir turėsite išmesti senąjį, kad padarytumėte vietos naujajam. Tarp jūsų turėsiu savo Padangtę ir jūsų neatmesiu. Visada būsiu arti jūsų: aš būsiu jūsų Dievas, ir jūs būsite mano tauta“, – sako visagalis Viešpats.

Alleluia

Alleluia.

V. Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium: et tui amoris in eis ignem accende.

Aleliuja

Aleliuja.

V. Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir savo meilės ugnį jose uždek.

Oratio

Prǽsta, quǽsumus, omnipotens Deus: sic nos ab epulis carnalibus abstinere; ut a vitiis irruentibus pariter ieiunemus. Per Dominum nostrum...

Kolekta

Padėk mums, visagali Dieve, taip susilaikyti nuo kūniško maisto, kad susilaikytume nuo sukrečiančių ydų. Per mūsų Viešpatį...

Lectio

Lectio Danielis Prophetǽ. (Dan. 3, 47–51)


In diebus illis: Angelus Domini descendit cum Azaria et sociis eius in fornacem: et excussit flammam ignis de fornace, et fecit medium fornacis quasi ventum roris flantem. Flamma autem effundebatur super fornacem cubitis quadraginta novem: et erupit, et incendit, quos repperit iuxta fornacem de Chaldǽis, ministros regis, qui eam incendebant. Et non tetigit eos omnino ignis, neque constristavit, nec quidquam molestiǽ intulit. Tunc hi tres quasi ex uno ore laudabant, et glorificabant, et benedicebant Deum in fornace, dicentes.

Skaitinys

Skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. (Dan 3, 47–51)

Anomis dienomis: Viešpaties angelas nužengė į krosnį prie Azarijo ir jo draugų, išstūmė plieskiančią ugnį iš krosnies ir padarė krosnies vidų, tarsi jame būtų pūtęs vėsa dvelkiantis vėjelis. Liepsnos pakilo keturiasdešimt devynias uolektis virš krosnies, driekėsi į šonus ir sudegino aplink krosnį stovinčius chaldėjus, karaliaus tarnus, kurie ją kurstė. O jų ugnis visai nelietė, – neužgavo ir net jų nevargino. Tuomet visi trys krosnyje vienu balsu giedojo, garbindami ir šlovindami Dievą: „Pašlovintas esi tu, Viešpatie, mūsų tėvų Dieve, didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius.“

Alleluia

Alleluia.

Dan. 3, 52. V. Benedictus es, Domine, Deus patrum nostrorum, et laudabilis in sǽcula.

Aleliuja

Aleliuja.

Dan 3, 52. V. Palaimintas esi, Viešpatie, mūsų tėvų Dieve; vertas šlovės per amžius.

Oratio

Deus, qui tribus pueris mitigasti flammas ignium: concede propitius; ut nos famulos tuos non exurat flamma vitiorum. Per Dominum nostrum...

Kolekta

Dieve, tu prigesinai ugnį trims jaunuoliams. Maloningai apsaugok mus, savo tarnus, nuo aistrų ugnies. Per mūsų Viešpatį...

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános. (Rom. 5, 1–5)

Fratres: Iustificáti ex fide, pacem habeámus ad Deum per Dóminum nostrum Iesum Christum: per quem et habémus accéssum per fidem in grátiam istam, in qua stamus, et gloriámur in spe glóriæ filiórum Dei. Non solum autem, sed et gloriámur in tribulatiónibus: scientes, quod tribulátio patiéntiam operátur, patiéntia autem probatiónem, probátio vero spem, spes autem non confúndit: quia cáritas Dei diffúsa est in córdibus nostris per Spíritum Sanctum, qui datus est nobis.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams. (Rom 5, 1–5)

Broliai: Nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išbandytą dorybę, išbandyta dorybė – viltį. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota.

Tractus

Ps. 116, 1–2. Laudáte Dóminum, omnes gentes: et collaudáte eum, omnes pópuli. V. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius: et véritas Dómini manet in ætérnum.

Traktas

Ps 116, 1–2. Šlovinkite Viešpatį visos giminės, aukštinkite jį visos tautos. V. Nes jo gailestingumas mums didis, o Viešpaties ištikimybė amžina.

Sequentia

Veni, Sancte Spíritus, / Et emítte cælitus, / Lucis tuæ rádium.
Veni, pater páuperum, / Veni, dator, múnerum, / Veni, lumen córdium.
Consolátor óptime, / Dulcis hospes ánimæ, / Dulce refrigérium.
In labóre réquies, / In æstu tempéries, / In fletu solátium.
O lux beatíssima, / Reple cordis íntima, / Tuórum fidélium.
Sine tuo númine, / Nihil est in hómine, / Nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum, / Riga quod est áridum, / Sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum, / Fove quod est frígidum, / Rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus, / In te confidéntibus, Sacrum septenárium.
Da virtútis méritum, / Da salútis éxitum, / Da perénne gáudium.
Amen. Allelúia.

Sekvencija

Ateik, Šventoji Dvasia, / Ir atsiųsk iš dangaus / Spindulį šviesos Tavosios.
Ateik, vargdienių Tėve, / Ateik malonių dovanotoja, / Ateik, širdžių šviesa.
O geriausioji guodėja, / O mieloji sielos viešnia, / O saldžioji atgaiva!
Darbe esi atilsis, / Kaitroje – vėsa, / Raudoje – paguoda.
O labiausiai palaimintoji šviesa, / Pripildyk slapčiausias širdies gelmes / Tavųjų tikinčiųjų.
Be Tavosios malonės / Nieko nėra žmoguje, / Nieko nėra nepažeisto.
Nuplauk tai, kas purvina, / Sudrėkink, kas išdžiūvę, / Išgydyk, kas sužeista.
Palenk užkietėjusį, / Sušildyk sušalusį, / Vesk iškrypusį iš kelio.
Duok Taviesiems tikintiesiems, / Viltį į Tave sudėjusiems / Šventą septyneriopą malonę.
Duok atpildą už dorybę, / Duok išganingą išėjimą, / Duok amžinąjį džiaugsmą. Amen. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. (Luc. 4, 38–44)

In illo témpore: Surgens Iesus de synagóga, introívit in domum Simónis. Socrus autem Simónis tenebátur magnis fébribus: et rogavérunt illum pro ea. Et stans super illam, imperávit febri: et dimísit illam. Et contínuo surgens, ministrábat illis. Cum autem sol occidísset, omnes qui habébant infírmos váriis languóribus, ducébant illos ad eum. At ille síngulis manus impónens, curábat eos. Exíbant autem dæmónia a multis clamántia et dicéntia: Quia tu es Fílius Dei: et íncrepans non sinébat ea loqui, quia sciébant ipsum esse Christum. Facta autem die egréssus ibat in desértum locum, et turbæ requirébant eum, et venérunt usque ad ipsum: et detinébant illum, ne discéderet ab eis. Quibus ille ait: Quia et áliis civitátibus opórtet me evangelizáre regnum Dei: quia ideo missus sum. Et erat prǽdicans in synagógis Galilǽæ.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys. (Lk 4, 38–44)

Anuo metu: Iš sinagogos Jėzus atėjo į Simono namus. Simono uošvė labai karščiavo, ir namiškiai prašė jai pagalbos. Atsistojęs prie jos galvūgalio, jis sudraudė karštinę, ir toji pasiliovė. Tuojau atsikėlusi ji galėjo jiems patarnauti. Saulei leidžiantis, visi, kurie turėjo ligonių, įvairiomis ligomis sergančių, vedė juos prie Jėzaus. O jis gydė, ant kiekvieno uždėdamas rankas. Iš daugelio išeidavo demonai, šaukdami: „Tu Dievo Sūnus!“ Jis drausdavo juos, kad šito nesakytų; mat jie žinojo jį esant Mesiją. Dienai išaušus, Jėzus nuėjo į negyvenamą vietą. Bet minios jo ieškojo ir jį pasivijo. Žmonės mėgino Jėzų sulaikyti, kad jų nepaliktų. O jis jiems pasakė: „Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam ir esu siųstas.“ Ir jis skelbė Galilėjos sinagogose.

Offertorium

Ps. 87, 2–3. Dómine, Deus salútis meæ, in die clamávi et nocte coram te: intret orátio mea in conspéctu tuo, Dómine, allelúia.

Ofertoriumas

Ps 87, 2–3. Viešpatie Dieve, mano Gelbėtojau, šaukiausi tavęs dieną ir naktį. Tepasiekia tave mano malda, Viešpatie, aleliuja.

Secreta

Ut accépta tibi sint, Dómine, nostra ieiúnia: præsta nobis, quǽsumus; huius múnere sacraménti purificátum tibi pectus offérre. Per Dóminum nostrum...

Sekreta

Kad mūsų atgaila būtų Tau priimtina leisk, meldžiame Tave, Viešpatie, paaukoti Tau kaip auką savo širdį, nuskaidrintą šių paslapčių. Per mūsų Viešpatį...

Præfatio de Spiritu Sancto

Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens æterne Deus: per Christum, Dominum nostrum. Qui, ascendens super omnes cælos sedensque ad dexteram tuam, promissum Spiritum Sanctum hodierna die in filios adoptionis effudit. Quapropter profusis gaudiis totus in orbe terrarum mundus exsultat. Sed et supernæ Virtutes atque angelicæ Potestates hymnum gloriæ tuæ concinunt, sine fine dicentes: Sanctus.

Šv. Dvasios prefacija

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, mums visada ir visur Tau dėkoti, Viešpatie, šventasis Tėve, visagali amžinasis Dieve, per Kristų, mūsų Viešpatį. Kuris, įžengęs aukščiau visų dangų ir sėdėdamas Tavo dešinėje, pažadėtąją Šventąją Dvasią šiandieną įsūniuose išliejo. Todėl, pasklidus džiaugsmams žemės rutulyje, visas pasaulis džiūgauja. O ir aukščiausiosios kariaunos, taip pat ir angeliškosios galybės garbės himną Tau drauge gieda, be paliovos tardamos: Šventas.

Communio

Ioann. 3, 8. Spíritus, ubi vult, spirat: et vocem eius audis, allelúia, allelúia: sed nescis, unde véniat aut quo vadat, allelúia, allelúia, allelúia.

Komunija

Jn 3, 8. Vėjas pučia, kur nori. Girdi jo ošimą, aleliuja, aleliuja, bet nežinai, iš kur jis ateina arba kur eina, aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Postcommunio

Præbeant nobis, Dómine, divínum tua sancta fervórem: quo eórum páriter et actu delectémur et fructu. Per Dóminum nostrum... in unitate eiusdem Spiritus Sancti...

Postkomunija

Viešpatie, tegu Tavo dieviškosios paslaptys įkvepia šventą užsidegimą, kad mėgautumės ir pačiu slėpiniu, ir jo vaisiais. Per mūsų Viešpatį... tos Šventosios Dvasios vienybėje...

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.