Feria Quinta infra Hebdomadam III in Quadragesima

skirtukas

Ketvirtadienis po III gavėnios sekmadienio

Šiandieninės Evangelijos, pasakojančios apie stebuklingus išgydymus, parinkimą lėmė tai, kad pamaldos šiandien vyksta Šv. Kozmo ir Damijono, stebukladarių ir gydytojų, bažnyčioje. Per Mišias Bažnyčia pirmiausia meldžia, kad būtų išgydyta siela. Išgijimas Dievo akyse reiškia nuoširdų elgesį ir širdies teisingumą, o ne tik atėjimą į bažnyčią.

Introitus

Salus pópuli ego sum, dicit Dóminus: de quacúmque tribulatióne clamáverint ad me, exáudiam eos: et ero illórum Dóminus in perpétuum

Ps. 77, 1. Atténdite, pópule meus, legem meam: inclináte aurem vestram in verba oris mei.

Introitas

Aš esu savo tautos išgelbėjimas, sako Viešpats. Kokioje tik nelaimėje jie kreipsis į mane, aš juos išklausysiu ir visada būsiu jų Viešpats.

Ps 77, 1. Laikykis, mano tauta, mano įstatymų; klausykis, ištempus ausis, mano burnos žodžių.

Oratio

Magníficet te, Dómine, sanctórum tuórum Cosmæ et Damiáni beáta sollémnitas: qua et illis glóriam sempitérnam, et opem nobis ineffábili providéntia contulísti. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Tepagerbia Tave, Viešpatie, Tavo šventųjų Kozmo ir Damijono palaiminga šventė, kuria suteikei jiems amžinąją šlovę, o mums neapsakomos savo apvaizdos pagalbą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Ieremíæ Prophétæ. (Ier. 7, 1–7)

In diébus illis: Factum est verbum Dómini ad me, dicens: Sta in porta domus Dómini: et praedica ibi verbum istud, et dic: Audíte verbum Dómini, omnis Iuda, qui ingredímini per portas has, ut adorétis Dóminum. Hæc dicit Dóminus exercítuum, Deus Israel: Bonas fácite vias vestras et stúdia vestra: et habitábo vobíscum in loco isto. Nolíte confídere in verbis mendácii, dicéntes: Templum Dómini, templum Dómini, templum Dómini est. Quóniam si bene direxéritis vias vestras et stúdia vestra: si fecéritis iudícium inter virum et próximum eius, ádvenæ et pupíllo et víduæ non fecéritis calúmniam, nec sánguinem innocéntem effudéritis in loco hoc, et post deos aliénos non ambulavéritis in malum vobismetípsis: habitábo vobíscum in loco isto, in terra, quam dedi patribus vestris a saeculo et usque in saeculum: ait Dóminus omnípotens.

Skaitinys

Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. (Jer 7, 1–7)

Anomis dienomis: Buvo žodis, kurį Jeremijas gavo iš Viešpaties: „Atsistok Viešpaties Namų vartuose ir ten paskelbk šį žodį: „Visi Judo gyventojai, kurie einate pro vartus pagarbinti Viešpaties, išgirskite Viešpaties žodį!“ Štai ką Galybių Viešpats, Izraelio Dievas, sako: „Taisykite savo kelius ir savo darbus, kad galėčiau būti su jumis šioje vietoje. Nepasikliaukite nepagrįsta viltimi, sakydami: „Tai Viešpaties Šventykla! Tai Viešpaties Šventykla!“ Tik tuomet, jei jūs visiškai pakeisite savo kelius ir darbus, jei vykdysite teisingumą tarp žmonių, jei neskriausite svetimšalio našlaičio ir našlės, jei neišliesite nekalto kraujo šioje vietoje ir nedarysite sau žalos, sekdami paskui svetimus dievus, aš būsiu su jumis šioje vietoje – krašte, kurį daviau senovėje tavo tėvams amžiams“, – tarė visagalis Viešpats.

Graduale

Ps. 144, 15–16. Oculi ómnium in te sperant, Dómine: et tu das illis escam in témpore opportúno. V. Aperis tu manum tuam: et imples omne ánimal benedictióne.

Gradualas

Ps. 144, 15–16. Visų akys atkreiptos į tave, Viešpatie, ir tu duodi jiems peno, kai reikia. V. Tu atveri savo ranką ir pripildai visa, kas gyva, palaimos.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. (Luc. 4, 38–44)

In illo témpore: Surgens Iesus de synagóga, introívit in domum Simónis. Socrus autem Simónis tenebátur magnis fébribus: et rogavérunt illum pro ea. Et stans super illam, imperávit febri: et dimísit illam. Et contínuo surgens, ministrábat illis. Cum autem sol occidísset, omnes, qui habébant infírmos váriis languóribus, ducébant illos ad eum. At ille síngulis manus impónens, curábat eos. Exíbant autem dæmónia a multis, clamántia et dicéntia: Quia tu es Fílius Dei; et íncrepans non sinébat ea loqui, quia sciébant ipsum esse Christum. Facta autem die egréssus ibat in desértum locum, et turbæ requirébant eum, et venérunt usque ad ipsum: et detinébant illum, ne discéderet ab eis. Quibus ille ait: Quia et áliis civitátibus opórtet me evangelizáre regnum Dei: quia ídeo missus sum. Et erat praedicans in synagógis Galilææ.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys. (Lk 4, 38–44)

Anuo metu: Iš sinagogos Jėzus atėjo į Simono namus. Simono uošvė labai karščiavo, ir namiškiai prašė jai pagalbos. Atsistojęs prie jos galvūgalio, jis sudraudė karštinę, ir toji pasiliovė. Tuojau atsikėlusi ji galėjo jiems patarnauti. Saulei leidžiantis, visi, kurie turėjo ligonių, įvairiomis ligomis sergančių, vedė juos prie Jėzaus. O jis gydė, ant kiekvieno uždėdamas rankas. Iš daugelio išeidavo demonai, šaukdami: „Tu Dievo Sūnus!“ Jis drausdavo juos, kad šito nesakytų; mat jie žinojo jį esant Mesiją. Dienai išaušus, Jėzus nuėjo į negyvenamą vietą. Bet minios jo ieškojo ir jį pasivijo. Žmonės mėgino Jėzų sulaikyti, kad jų nepaliktų. O jis jiems pasakė: „Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam ir esu siųstas.“ Ir jis skelbė žodį Galilėjos sinagogose.

Offertorium

Ps. 137, 7. Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis me, Dómine: et super iram inimicórum meorum exténdes manum tuam, et salvum me fáciet déxtera tua.

Ofertoriumas

Ps 137, 7. Jei man tektų bristi per didelį vargą, tu mane palaikysi gyvą, Viešpatie. Pakelsi savo ranką prieš mano įtūžusius priešus, išgelbės mane tavo dešinė.

Secreta

In tuorum, Dómine, pretiósa morte iustórum sacrifícium illud offérimus, de quo martýrium sumpsit omne princípium. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Minėdami Tavo šventųjų mirtį, atnašaujame Tau, Viešpatie, tą auką, kuri įkvepia kiekvieną kankinystę. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ps. 118, 4–5. Tu mandásti, mandáta tua custodíri nimis: útinam dirigántur viæ meæ, ad custodiéndas iustificatiónes tuas.

Komunija

Ps 118, 4–5. Tu įsakei tvirtai laikytis tavo įsakymų. O, kad būčiau tvirtas, laikydamasis tavo įstatų kelių.

Postcommunio

Sit nobis, Dómine, sacraménti tui certa salvátio: quæ cum beatórum Mártyrum tuórum Cosmæ et Damiáni méritis implorátur. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Teužtikrina, Viešpatie, Tavo Sakramentas mūsų išganymą, kurio mes meldžiame dėl Tavo šventųjų kankinių Kozmo ir Damijono nuopelnų. Per mūsų Viešpatį...

Oratio super populum

Humiliáte cápita vestra Deo.
Subiéctum tibi pópulum, quæsumus, Dómine, propitiátio cæléstis amplíficet: et tuis semper fáciat servíre mandátis. Per Dominum nostrum...

Oracija už žmones

Nusilenkite Dievui.
Meldžiame Tave, Viešpatie, kad Tavo dangiškasis gailestingumas didintų Tavo tautą ir padėtų jai visada laikytis Tavo įsakymų. Per mūsų Viešpatį...

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.