Feria Quarta infra Hebdomadam III in Quadragesima

skirtukas

Trečiadienis po III gavėnios sekmadienio

Visi dešimt įsakymų, kuriuos Dievas davė žydams ant Sinajaus kalno (skaitinys), yra ir krikščionių įstatymas. Jų turi būti laikomasi be jokių išlygų, visoje jų dorovinio didingumo pilnatvėje (Evangelija). Be išorinio pamaldumo Dievas iš mūsų reikalauja ir mūsų minčių tvirtumo bei kilnumo, nes nėra kito kelio į šventumą, tik šis.

Introitus

Ps. 30, 7–8. Ego autem in Dómino sperábo: exsultábo et lætábor in tua misericórdia: quia respexísti humilitátem meam.

Ps. 30, 2. In te, Dómine, sperávi, non confúndar in ætérnum: in iustítia tua líbera me et éripe me.

Introitas

Ps 30, 7–8. Aš pasitikiu Viešpačiu. Džiaugsiuos ir linksminsiuos dėl tavo gailestingumo, nes pažvelgei į mano nusižeminimą.

Ps 30, 2. Tavimi, Viešpatie, pasitikiu ir nebūsiu sugėdytas per amžius. Savo teisumu išvaduok ir išgelbėk mane.

Oratio

Præsta nobis, quæsumus, Dómine: ut salutáribus ieiúniis erudíti, a nóxiis quoque vítiis abstinéntes, propitiatiónem tuam facílius impetrémus. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Meldžiame Tave, Viešpatie, duok, kad mes, pamokyti išganingos atgailos ir susilaikydami nuo kenksmingų ydų, greičiau gautume Tavo atleidimą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio libri Exodi. (Exod. 20, 12–24)

Hæc dicit Dóminus Deus: Hónora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram, quam Dóminus, Deus tuus, dabit tibi. Non occídes. Non moecháberis. Non furtum fácies. Non loquéris contra próximum tuum falsum testimónium. Non concupísces domum próximi tui: nec desiderábis uxórem eius, non servum, non ancíllam, non bovem, non ásinum nec ómnia, quæ illíus sunt. Cunctus autem pópulus vidébat voces, et lámpades, et sónitum búccinæ, montémque tumántem: et, pertérriti ac pavóre concússi, stetérunt procul, dicéntes Móysi: Lóquere tu nobis, et audiámus: non loquátur nobis Dóminus, ne forte moriámur. Et ait Móyses ad pópulum: Nolite timére: ut enim probáret vos, venit Deus, et ut terror illíus esset in vobis, et non peccarétis. Stetítque pópulus de longe. Móyses autem accéssit ad calíginem, in qua erat Deus. Dixit prætérea Dóminus ad Móysen: Hæc dices fíliis Israel: Vos vidístis, quod de coelo locútus sim vobis. Non faciétis deos argénteos, nec deos áureo s faciétis vobis. Altáre de terra faciétis mihi, et offerétis super eo holocáusta et pacífica vestra, oves vestras et boves in omni loco, in quo memória fúerit nóminis mei.

Skaitinys

Skaitinys iš Išėjimo knygos. (Iš 20, 12–24)

Taip kalba Viešpats Dievas: „Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria. Nežudysi. Nesvetimausi. Nevogsi. Neliudysi melagingai prieš savo artimą. Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.“ Matydami perkūno griausmus ir žaibus, rago gaudesį ir kalną dūmuose, visi žmonės buvo baimės apimti, drebėjo ir stovėjo iš tolo. „Tu mums kalbėk, ir mes klausysime, – sakė jie Mozei, – tenekalba mums Dievas, kad nenumirtume!“ Mozė tarė žmonėms: „Nebijokite! Dievas atėjo tik tam, kad jus išmėgintų ir kad sužadintų jums savo baimę, idant nenusidėtumėte.“ Žmonės liko stovėti iš tolo, o tuo tarpu Mozė prisiartino prie tirštojo debesies, kuriame buvo Dievas. Viešpats sakė Mozei: „Taip sakysi izraeliečiams: „Jūs patys matėte, kad aš kalbėjau su jumis iš dangaus. Todėl nedirbsite kitų dievų iš sidabro, nei dievų iš aukso nesidirbsite. Tik aukurą iš žemių man padirbsi ir aukosi ant jo savo deginamąsias atnašas bei bendravimo atnašas, savo avis bei jaučius. Aš pas tave ateisiu ir tave palaiminsiu kiekvienoje vietoje, kur noriu, kad mano vardas būtų minimas.“

Graduale

Ps. 6, 3–4. Miserére mei, Dómine, quóniam infírmus sum: sana me, Dómine. V. Conturbáta sunt ómnia ossa mea: et ánima mea turbáta est valde.

Gradualas

Ps 6, 3–4. Pasigailėk manęs, Viešpatie, nes esu silpnas; pagydyk mane, Viešpatie. V. Visi mano kaulai sukrėsti ir mano siela labai sujaudinta.

Tractus

Ps. 102, 10. Dómine, non secúndum peccáta nostra, quæ fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.

Traktas

Ps 102, 10. Viešpatie, ne pagal nuodėmes, kurias mes padarėme, ne pagal mūsų nusižengimus atlygink mums.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangéliim secúndum Matthæum. (Matth. 15, 1–20)

In illo témpore: Accessérurit ad Iesum ab Ierosólymis scribæ et pharisæi, dicéntes: Quare discípuli tui transgrediúntur traditiónem seniórum? Non enim lavant manus suas, cum panem mandúcant. Ipse autem respóndens, ait illis: Quare et vos transgredímini mandátum Dei propter traditiónem vestram? Nam Deus dixit: Hónora patrem et matrem. Et: Qui male díxerit patri vel matri, morte moriátur. Vos autem dícitis: Quicúmque díxerit patri vel matri: munus quodcúmque est ex me, tibi próderit: et non honorificábit patrem suum aut matrem suam: et írritum fecístis mandátum Dei propter traditiónem vestram. Hypócritæ, bene prophetávit de vobis Isaías, dicens: Pópulus hic lábiis me honórat: cor autem eórum longe est a me. Sine causa autem colunt me, docéntes doctrínas et mandáta hóminum. Et convocátis ad se turbis, dixit eis: Audíte, et intellégite. Non quod intrat in os, coínquinat hóminem: sed quod procédit ex ore, hoc coínquinat hóminem. Tunc accedéntes discípuli eius, dixérunt ei: Scis, quia pharisæi, audíto verbo hoc, scandalizáti sunt? At ille respóndens, ait: Omnis plantátio, quam non plantávit Pater meus cæléstis, eradicábitur. Sínite illos: cæci sunt et duces cæcórum. Cæcus autem si cæco ducátum præstet, ambo in fóveam cadunt. Respóndens autem Petrus, dixit ei: Edíssere nobis parábolam istam. At ille dixit: Adhuc et vos sine intelléctu estis? Non intellégitis, quia omne, quod in os intrat, in ventrem vadit, et in secéssum emíttitur? Quæ autem procédunt de ore, de corde éxeunt, et ea coínquinant hóminem: de corde enim exeunt cogitatiónes malæ, homicídia, adultéria, fornicatiónes, furta, falsa testimónia, blasphémiæ. Hæc sunt, quæ coínquinant hóminem. Non lotis autem mánibus manducáre, non coínquinat hóminem.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 15, 1–20)

Anuo metu: Prie Jėzaus prisiartino Rašto aiškintojų ir fariziejų iš Jeruzalės ir paklausė: „Kodėl tavo mokiniai laužo prosenių paprotį? Jie prieš valgį nesimazgoja rankų.“ Jis atsakė: „O kodėl jūs laužote Dievo įsakymą dėl savojo papročio?! Juk Dievas yra įsakęs: „Gerbk savo tėvą ir motiną!“ ir: „Kas keiktų tėvą ar motiną, mirte tenumiršta!“ O jūs sakote: „Kas pasakė tėvui ar motinai: – Tebūnie dovana šventyklai, kuo turėčiau tave sušelpti, – tas gali nepagerbti tėvo ir motinos.“ Taip jūs niekais verčiate Dievo liepimą dėl savojo papročio. Veidmainiai! Gerai apie jus pranašavo Izaijas: „Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų.“ Paskui, sušaukęs minią, jis kalbėjo: „Klausykite ir supraskite! Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų.“ Tuomet priėję mokiniai pranešė: „Ar žinai, kad fariziejai pasipiktino išgirdę tuos žodžius?“ Jis atsakė: „Kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis Tėvas, bus išrautas. Palikite juos: jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris.“ Petras paprašė: „Išaiškink mums palyginimą.“ Jėzus atsakė: „Ar ir jūs vis dar esate be nuovokos?! Argi nesuprantate, kad visa, kas patenka į burną, eina į pilvą ir išmetama laukan? O kas išeina iš burnos, eina iš širdies, ir tai suteršia žmogų. Iš širdies išeina pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai. Šitie dalykai suteršia žmogų, o valgymas nemazgotomis rankomis žmogaus nesuteršia.“

Offertorium

Ps. 108, 21. Dómine, fac mecum misericórdiam tuam, propter nomen tuum: quia suávis est misericórdia tua.

Ofertoriumas

Ps 108, 21. Parodyk man, Viešpatie, savo gailestingumą dėl savojo vardo, nes tavo gailestingumas yra saldus.

Secreta

Suscipe, quæsumus, Dómine, preces pópuli tui cum oblatiónibus hostiárum: et tua mystéria celebrántes, ab ómnibus nos defénde perículis. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Meldžiame Tave, Viešpatie, priimk savo tautos maldavimus kartu su šiomis aukomis ir dovanok, kad, švęsdami šias paslaptis, būtume apsaugoti nuo visokių pavojų. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ps. 15, 11. Notas mihi fecísti vias vitæ: adimplébis me lætítia cum vultu tuo, Dómine.

Komunija

Ps 15, 11. Tu parodei man taką, kuris veda į gyvenimą, Viešpatie, tavo Artume yra džiaugsmo pilnatvė.

Postcommunio

Sanctíficet nos, Dómine, qua pasti sumus, mensa cæléstis: et a cunctis erróribus expiátos, supérnis promissiónibus reddat accéptos. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Tepašventina mus, Viešpatie, šis dangiškasis valgis, kurio mes paragavome, ir, nuvalytus nuo visų nuodėmių, tepadaro vertus Tavo dangiškų pažadų. Per mūsų Viešpatį...

Oratio super populum

Humiliáte cápita vestra Deo.
Concéde, quæsumus, omnípotens Deus: ut, qui protectiónis tuæ grátiam quærimus, liberáti a malis ómnibus, secúra tibi mente serviámus. Per Dominum nostrum...

Oracija už žmones

Nusilenkite Dievui.
Meldžiame Tave, visagali Dieve, padėk ieškantiems Tavo apsaugos malonės išsivaduoti nuo visokio blogio ir ramiai Tau tarnauti. Per mūsų Viešpatį...

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.