Feria Tertia infra Hebdomadam III in Quadragesima

skirtukas

Antradienis po III gavėnios sekmadienio

Aliejus, kurį stebuklingu būdu padaugino Eliziejus ir kuriuo neturtinga našlė apmokėjo savo skolas negailestingam skolintojui – iškalbingas mūsų Išganytojo gailestingumo simbolis. Juk savo nesibaigiančiomis geradarybėmis Jis atperka mūsų nuodėmes (skaitinys). Nėra gailestingesnio už Dievą ir niekas nemoka mums atleisti taip, kaip Dievas. Žydas buvo laikomas gailestingu, jei jis atleisdavo iki septynių kartų. Gi Jėzus norėjo, kad Jo mokiniai mokėtų atleisti iki septyniasdešimt septynių kartų, t. y. visada.

Introitus

Ps. 16, 6, et 8. Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus: inclína aurem tuam, et exáudi verba mea: custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi: sub umbra alárum tuárum prótege me.

Ps. 16, 1. Exáudi, Dómine, iustítiam meam: inténde deprecatiónem meam.

Introitas

Ps 16, 6, ir 8. Šaukiausi tavęs, nes tu mane išgirdai, Dieve. Atsuk man savo ausį, išgirsk mano žodžius. Saugok mane, Viešpatie, kaip akies vyzdį, savo sparnų šešėlyje paslėpk mane.

Ps 16, 1. Išgirsk, Viešpatie, mano teisybę, atsižvelk į mano šauksmą.

Oratio

Exáudi nos, omnípotens et miséricors Deus: et continéntiæ salutáris propítius nobis dona concéde. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Išgirsk mus, visagali ir gailestingasis Dieve, ir dosniai suteik išganingos atgailos dovanų. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio libri Regum. (4 Reg. 4, 1–7)

In diébus illis: Múlier quædam clamábat ad Eliséum Prophétam, dicens: Servus tuus vir meus mórtuus est, et tu nosti, quia servus tuus fuit timens Dóminum: et ecce, créditor venit, ut tollat duos fílios meos ad serviéndum sibi. Cui dixit Eliséus: Quid vis, ut fáciam tibi? Dic mihi, quid habes in domo tua? At illa respóndit: Non hábeo ancílla tua quidquam in domo mea, nisi parum ólei, quo ungar. Cui ait: Vade, pete mútuo ab ómnibus vicínis tuis vasa vácua non pauca. Et ingrédere, et claude óstium tuum, cum intrínsecus fúeris tu et fílii tui: et mitte inde in ómnia vasa hæc: et cum plena fúerint, tolles. Ivit itaque múlier, et clausit óstium super se et super fílios suos: illi offerébant vasa, et illa infundébat. Cumque plena fuíssent vasa, dixit ad fílium suum: Affer mihi adhuc vas. Et ille respóndit: Non hábeo. Stetítque óleum. Venit autem illa, et indicávit hómini Dei. Et ille: Vade, inquit, vende oleum, et redde creditóri tuo: tu autem et fílii tui vívite de réliquo.

Skaitinys

Skaitinys iš antrosios Karalių knygos. (4 Kar 4, 1–7)

Anomis dienomis: Viena moteris, vieno pranašų mokinių žmona, skundėsi Eliziejui: „Mano vyras, tavo tarnas, mirė. Tu žinai, kad tavo tarnas bijojo Viešpaties, tačiau dabar atėjo jo skolintojas paimti mano dviejų vaikų sau vergais.“ Eliziejus jai tarė: „Kuo galiu tau padėti? Pasakyk man, ką tu turi namie?“ – „Tavo tarnaitė neturi nieko kito namie, tik ąsotį aliejaus“, – ji atsakė. „Nueik, – jis tarė, – ir pasiskolink indų iš visų savo kaimynų – tuščių indų – kiek tik gali. Tada sugrįžk, užsidaryk duris. Kai tu ir tavo vaikai būsite viduje, pilk aliejų į tuos visus indus, ir kiekvieną, kai bus pripiltas, padėk į šalį.“ Ji nuėjo ir, įėjusi su vaikais į vidų, užsidarė duris. Jie padavinėjo jai indus, o ji pylė. Kai indai buvo pilni, savo sūnui tarė: „Atnešk kitą indą.“ – „Daugiau indų nebėra“, – jis jai atsakė. Ir aliejus liovėsi bėgęs. Nuėjusi papasakojo Dievo vyrui, ir jis tarė: „Eik, parduok aliejų ir apmokėk skolas. O iš to, kas liks, tu ir tavo vaikai galite gyventi.“

Graduale

Ps. 18, 13–14. Ab occúltis meis munda me, Dómine: et ab aliénis parce servo tuo. V. Si mei non fúerint domináti, tunc immaculátus ero: et emundábor a delícto máximo.

Gradualas

Ps 18, 13–14. Apvalyk mane, Viešpatie, nuo kalčių, kurių nejaučiu, ir nuo pašaliečių išgelbėk savo tarną. V. Jei jie manęs neužvaldys, aš būsiu tobulas ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthæum. (Matth. 18, 15–22)

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Si peccáverit in te frater tuus, vade, et córripe eum inter te et ipsum solum. Si te audíerit, lucrátus eris fratrem tuum. Si autem te non audíerit, ádhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duórum vel trium téstium stet omne verbum. Quod si non audíerit eos: dic ecclésiæ. Si autem ecclésiam non audíerit: sit tibi sicut éthnicus et publicánus. Amen, dico vobis, quæcúmque alligavéritis super terram, erunt ligáta et in coelo: et quæcúmque solvéritis super terram, erunt solúta et in cælo. Iterum dico vobis, quia si duo ex vobis consénserint super terram, de omni re quamcúmque petíerint, fiet illis a Patre meo, qui in cælis est. Ubi enim sunt duo vel tres congregáti in nómine meo, ibi sum in médio eórum. Tunc accédens Petrus ad eum, dixit: Dómine, quóties peccábit in me frater meus, et dimíttam ei? usque sépties? Dicit illi Iesus: Non dico tibi usque sépties, sed usque septuágies sépties.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 18, 15–22)

Anuo metu: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“ Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.“

Offertorium

Ps. 117, 16 et 17. Déxtera Dómini fecit virtútem, déxtera Dómini exaltávit me: non móriar, sed vivam, et narrábo ópera Dómini.

Ofertoriumas

Ps 117, 16 ir 17. Viešpaties dešinioji padarė stebuklų; Viešpaties dešinioji išaukštino mane. Nemirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus.

Secreta

Per hæc véniat, quæsumus, Dómine, sacraménta nostræ redemptiónis efféctus: qui nos et ab humánis rétrahat semper excéssibus, et ad salutária dona perdúcat. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Meldžiame Tave, Viešpatie, kad šis Sakramentas suteiktų mums atpirkimo vaisių. Tegul užkerta kelią žmogiškoms aistroms ir suteikia išganingų malonių. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ps. 14, 1–2. Dómine, quis habitábit in tabernáculo tuo? aut quis requiéscet in monte sancto tuo? Qui ingréditur sine mácula, et operátur iustítiam.

Komunija

Ps 14, 1–2. Viešpatie, kas gyvens tavo Palapinėje ir kas ilsėsis tavo šventajame kalne? Tas, kuris vaikšto nesuteptas ir daro, kas yra teisu.

Postcommunio

Sacris, Dómine, mystériis expiáti: et véniam, quæsumus, consequámur et grátiam. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Meldžiame Tave, Viešpatie, kad mes, atpirkti šventomis paslaptimis, gautume Tavo atleidimą ir malonę. Per mūsų Viešpatį...

Oratio super populum

Humiliáte cápita vestra Deo.
Tua nos, Dómine, protectióne defénde: et ab omni semper iniquitáte custódi. Per Dominum nostrum...

Oracija už žmones

Nusilenkite Dievui.
Gink mus, Viešpatie, savo globa ir visuomet sergėk nuo bet kokio blogio. Per mūsų Viešpatį...

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.