Beatæ Mariæ Virginis Matris Misericordiæ ad portam Acialem Vilnæ

skirtukas

Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina

Introitus

Esth. 13, 17. Converte luctum nostrum in gaudium, ut viventes laudemus nomen tuum, Domina, et ne claudas ora te canentium et laudantium te.

Ps. 66, 2. Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri.

Introitas

Est 13, 17. Paversk mūsų gedulą džiaugsmu, kad išliktume gyvi, giesme šlovintume, Ponia, tavo vardą; nenutildyk burnos tų, kurie tave šlovina.

Ps 66, 2. Tepasigaili mūsų Dievas ir telaimina mus: terodo mums savo veidą šviesų ir tepasigaili mūsų.

Oratio

Adesto, Domine, populo tuo, ut beatissimam Virginem Mariam Matrem Misericordiæ devote recolens, ad impetrandam misericordiam tuam eius semper patrociniis adiuvetur. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Padėk, Viešpatie, savo liaudžiai, kad, pamaldžiai garbindama Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, jos globojama, visuomet galėtų išmelsti Tavo pasigailėjimo. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio libri Sapiéntiæ. (Prov. 8, 22–35)

Dóminus possedit me in inítio viárum suárum, ántequam quidquam fáceret a princípio. Ab ætérno ordináta sum, et ex antíquis, ántequam terra fíeret. Nondum erant abýssi, et ego iam concépta eram: necdum fontes aquárum erúperant: necdum montes gravi mole constíterant: ante colles ego parturiébar: adhuc terram non fécerat et flúmina et cárdines orbis terræ. Quando præparábat coelos, áderam: quando certa lege et gyro vallábat abýssos: quando aethera firmábat sursum et librábat fontes aquárum: quando circúmdabat mari términum suum et legem ponébat aquis, ne transírent fines suos: quando appendébat fundaménta terræ. Cum eo eram cuncta compónens: et delectábar per síngulos dies, ludens coram eo omni témpore: ludens in orbe terrárum: et delíciæ meæ esse cum filiis hóminum. Nunc ergo, filii, audíte me: Beáti, qui custódiunt vias meas. Audíte disciplínam, et estóte sapiéntes, et nolíte abiícere eam. Beátus homo, qui audit me et qui vígilat ad fores meas cotídie, et obsérvat ad postes óstii mei. Qui me invénerit, invéniet vitam et háuriet salútem a Dómino.

Skaitinys

Skaitinys iš Patarlių knygos. (Pat 8, 22–35)

Viešpats sukūrė mane savo kelių pradžioje, pirmąjį iš savo seniai atliktų darbų. Prieš amžius buvau sukurta, pačioje pradžioje, prieš žemės pradžią. Kai dar nebuvo gelmių, buvau pagimdyta, kai dar nebuvo tekančių šaltinių. Prieš padedant kalnų pamatus, prieš kalvas – aš gimiau. Žemės ir laukų jis dar nebuvo padaręs nei pirmųjų pasaulio molio grumstų. Aš ten buvau, kada jis dėjo dangaus skliautą į vietą, kai jis nubrėžė ratą ant bedugnės paviršiaus; kada jis tvirtino aukštai dangaus skliautą, kai jis įrengė bedugnės šaltinius; kada jis paskyrė jūrai ribas, kad jos vandenys niekad neperžengtų jo įsakymo, kai jis nustatė žemės pamatus. Tuomet aš buvau su juo kaip jo Patikėtinė. Kasdien buvau jo džiaugsmas, visad prieš jį džiūgaudama, džiūgaudama jo gyvenamame pasaulyje, rasdama džiaugsmo žmonijoje. Dabar tad, mano vaikai, klausykite manęs; laimingi yra tie, kurie laikosi mano kelių. Klausykitės pamokymo ir būkite išmintingi; jo neatmeskite! Laimingas žmogus, kuris manęs klauso, ateidamas kasdien anksti prie mano vartų, budėdamas prie mano durų. Juk kas randa mane, randa gyvenimą ir gauna malonę iš Viešpaties.

Graduale

Judith. 13, 22 et 23. Benedixit te Dominus in virtute sua, quia per te ad nihilum redegit inimicos nostros. V. Benedicta es tu a Domino, Deo excelso, præ omnibus mulieribus super terram.

Gradualas

Jdt 13, 22 ir 23. Tave Viešpats palaimino savo jėga ir per tave sunaikino mūsų priešus. V. Tu, dukterie, esi Dievo Aukščiausiojo palaiminta labiau už visas moteris žemėje!

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Judith. 13, 24–25. V. Benedictus Dominus, qui hodie nomen tuum ita magnificavit, ut non recedat laus tua de ore hominum, qui memores fuerint virtutis Domini in æternum. Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Jdt 13, 24–25. V. Tebūna pašlovintas Viešpats, Tavo gyrius niekad neišblės širdyse žmonių, atmenančių Dievo galybę, tesuteikia Dievas, kad tavo žygis būtų tau amžina garbė. Aleliuja.

Evangelium

Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. (Luc. 1, 26–38)

In illo témpore: Missus est Angelus Gábriel a Deo in civitátem Galilææ, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David, et nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Quæ cum audisset, turbata est in sermone eius: et cogitabat, qualis esset ista salutatio. Et ait Angelus ei: Ne timeas, Maria, invenisti enim gratiam apud Deum: ecce, concipies in utero et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Hic erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David, patris eius: et regnabit in domo Iacob in æternum, et regni eius non erit finis. Dixit autem Maria ad Angelum: Quomodo fiet istud, quoniam, virum non cognosco? Et respondens Angelus, dixit ei: Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei. Et ecce, Elisabeth, cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua: et hic mensis sextus est illi, quæ vocatur sterilis: quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys. (Lk 1, 26–38)

Anuo metu: Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo.“ Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų.“ Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“

Offertorium

Ierem. 18, 20. Recordare, Virgo, Mater Dei, dum steteris in conspectu Domini, ut loquaris pro nobis bona, et ut avertat indignationem suam a nobis.

Ofertoriumas

Jer 18, 20. Prisimink, o Mergele, Dievo Motina, kai tu stovi Dievo akivaizdoje, mus užtarti ir nukreipti nuo mūsų pyktį.

Secreta

Deus, qui nos per huius sacrificii veneranda commercia unitus summæ divinitatis participes efficis: concede propitius; ut, sicut beatissima Virgine Maria nos singulariter consolante, tuam cognoscimus veritatem, sic eam dignis moribus assequamur. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Dieve, kuris per bendrystę šioje garbingoje aukoje darai mus vienos aukščiausios dievybės dalininkais, maloningai suteik, kad kaip Švenčiausiosios Mergelės Marijos ypatingos paguodos dėka pažinome Tavąją tiesą, taip ja ir sektume doru elgesiu. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ps. 29, 11–13. Facta es adjutrix nostra: convertisti planctum nostrum in gaudium: circumdedisti nos lætitia, ut cantet tibi gloria nostra.

Komunija

Ps 29, 11–13. Tapai mūsų padėjėja: pavertei mano liūdesį džiugesiu ir apjuosei mane džiaugsmu, kad giedočiau tau šlovės giesmę.

Postcommunio

Tantis, Domine, repleti muneribus, præsta, quæsumus; ut, pro nobis semper interveniente unigeniti Filii tui gloriosissims Genetrice, et salutaria dona capiamus, et a tua numquam laude cessemus. Per eundem Dominum nostrum...

Postkomunija

Pripildyti tokių gėrybių, meldžiame, Viešpatie: suteik, kad mus nuolat užtariant šlovingajai Tavo vienatinio Sūnaus Gimdytojai, gautume išganingų dovanų ir nesiliautume Tave garbinę. Per Tąjį mūsų Viešpatį...

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.