Dominica Tertia Adventus

skirtukas

III advento sekmadienis (Gaudete)

„Džiaukitės, nes Viešpats yra arti!“ Artėja Kalėdos ir trečiasis Advento sekmadienis ypač pabrėžia džiaugsmą, kuris pripildo mūsų širdis, kai mąstome apie didingą mūsų Išganytojo Gimimo paslaptį. Rinktinės Šv. Rašto eilutės (introitas, Laiško skaitinys), vargonų muzika per Mišias, gėlėmis papuoštas altorius, rožinis kunigo rūbas – visa tai atspindi džiaugsmingos vilties nuotaiką.

Šv. Paulius šio džiaugsmo pagrindą mato krikščionių įsitikinime, jog bus išgelbėti. Jis nori, kad ta viltis gyventų krikščionių širdyse. Negalima leisti, kad liūdesys arba nerimas, tokie būdingi žmogui, užtemdytų džiaugsmą ir viltį, nes didi Dievo ramybė pranoksta bet kokius žemiškuosius jausmus (Apaštalo skaitinys). Šv. Jonas Krikštytojas yra Atpirkėjo šešėlyje (Evangelija); jis veda žmones pas Dievo Avinėlį, prisiimantį pasaulio nuodėmes, pas vienintelį mūsų džiaugsmo Kūrėją.

Introitus

Phil. 4, 4–6. Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus enim prope est. Nihil solliciti sitis: sed in omni oratione petitiones vestræ innotescant apud Deum.

Ps. 84, 2. Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Iacob.

Introitas

Fil 4, 4–6. Visuomet džiaukitės Viešpatyje, ir vėl kartoju – džiaukitės; jūsų kuklumas tebus žinomas visiems žmonėms; Viešpats yra arti. Dėl nieko nesirūpinkite, bet kiekvienoje maldoje jūsų prašymai tesidaro žinomi Dievui.

Ps 84, 2. Palaiminai, Viešpatie, savąją žemę, panaikinai Jokūbo vergystę.

Oratio

Áurem tuam, quæsumus, Dómine, précibus nostris accómmoda: et mentis nostræ ténebras, grátia tuæ visitatiónis illústra. Qui vivis et regnas in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Meldžiame Tave, Viešpatie, pritaikyk savo ausį prie mūsų maldų ir mūsų proto tamsybes nušviesk savo apsilankymo malone. Kuris gyveni ir viešpatauji Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beati Pauli Apostoli ad Philippénses. (Phil. 4, 4–7)

Fratres: Gaudéte in Dómino semper: íterum dico: gaudéte. Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus: Dóminus prope est. Nihil sollíciti sitis: sed in omni oratióne et obsecratióne, cum gratiárum actióne, petitiónes vestræ innotéscant apud Deum. Et pax Dei, quæ exsúperat omnem sensum, custódiat corda vestra et intellígentias vestras, in Christo Iesu, Dómino nostro.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško filipiečiams. (Fil 4, 4–7)

Broliai: Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! Niekuo per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Graduale

Ps. 79, 2, 3 et 2. Qui sedes, Domine, super Cherubim, excita potentiam tuam, et veni. V. Qui regis Israel, intende: qui deducis, velut ovem, Ioseph.

Gradualas

Ps 79, 2, 3 ir 2. Viešpatie, kuris sėdi virš cherubinų, sužadink savąją galią ir ateik. V. Tu, kuris valdai Izraelį, atkreipk dėmesį, tu, kuris vedi Juozapą tarsi avį.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ps. 79, 3. V. Excita, Domine potentiam tuam, et veni, ut salvos facias nos. Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Ps 79, 3. V. Viešpatie, sužadink savąją galią ir ateik mus išgelbėti. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Ioánnem. (Ioann. 1, 19–28)

In illo témpore: Misérunt Iudæi ab Ierosólymis sacerdótes et levítas ad Ioánnem, ut interrogárent eum: Tu quis es? Et conféssus est, et non negávit, et conféssus est: Quia non sum ego Christus. Et interrogavérunt eum: Quid ergo? Elías es tu? Et dixit: Non sum. Prophéta es tu? Et respóndit: Non. Dixérunt ergo ei: Quis es, ut respónsum demus his, qui misérunt nos? Quid dicis de te ípso? Ait: Ego vox clamántis in desérto: Dirígite viam Dómini, sicut díxit Isaías Prophéta. Et qui missi fúerant, erant ex pharisæis. Et interrogavérunt eum, et dixérunt ei: Quid ergo baptízas, si tu non es Christus, neque Elías, neque Prophéta? Respóndit eis Ioánnes, dicens: Ego baptízo in aqua: médius áutem vestrum stetit, quem vos nescítis. Ipse est, qui post me ventúrus est, qui ante me factus est: cuius ego non sum dignus ut solvam eius corrígiam calceaménti. Hæc in Bethánia facta sunt trans Iordánem, ubi erat Ioánnes baptízans.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Joną tęsinys. (Jn 1, 19–28)

Anuo metu: Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“ Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“ Jis atsakė: „Ne!“ – „Tai gal tu pranašas?“ Jis atsakė: „Ne!“ Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save?“ Jis tarė: „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią!, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas.“ Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas?“ Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu. O tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, – jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio.“ Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo.

Offertorium

Ps. 84, 2. Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Iacob: remisisti iniquitatem plebis tuæ.

Ofertoriumas

Ps 84, 2. Palaiminai, Viešpatie, savąją žemę; panaikinai Jokūbo vergystę; atleidai savosios tautos kaltę.

Secreta

Devotiónis nostræ tibi, quæsumus, Dómine, hóstia iúgiter immolétur: quæ et sacri péragat institúta mystérii, et salutáre tuum in nobis mirabiliter operetur. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Viešpatie, tegul nuolatos Tau būna aukojama mūsų pamaldumo auka ir tegul ji užbaigia tai, kas pradėta šventosios paslapties, ir mus nuostabiu būdu teišgano. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Is. 35, 4. Dicite: pusillanimes, confortamini et nolite timere: ecce, Deus noster veniet et salvabit nos.

Komunija

Iz 35, 4. Sakykite: „Silpnadvasiai, būkite sustiprinti ir nebijokite; štai mūsų Dievas ateis ir mus išgelbės.“

Postcommunio

Implorámus, Dómine, cleméntiam tuam: ut hæc divína subsídia, a vítiis expiátos, ad festa ventúra nos præparent. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Mes šaukiamės, Viešpatie, Tavo mielaširdystės, kad ši dieviškoji pagalba mus išgydytų nuo mūsų ydų ir parengtų būsimajai iškilmei. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.