Lietuvių ganytojai

 • Apie apsimarinimą

  2023.12.07Kun. K. Matulaitis

  Tai yra tikros priemonės aukštam tikslui, kad siela valdytų kūną, o ne kūnas sielą; kad žmogaus palinkimas į visakeriopą lepumą netrukdytų dvasiai tobulėti.

 • Apie Bažnyčios įsakymus

  2023.02.09Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

  Ką Bažnyčios įsakymai liepia ar draudžia, tai ateina iš apaštalų laikų, ir krikščionys nuo pat pradžios laikėsi to kaip tikrų savo gyvenimo taisyklių.

 • Apie maldą (I dalis)

  2023.11.30Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Malda gali būti vidinė ir išorinė. Vidinė ‒ kai atliekama vien mintyse, sielos viduje. Išorinė ‒ kai išreiškiama žodžiais, kūno laikysena, apeigomis.

 • Apie maldą (II dalis)

  2023.12.04Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Malda yra dvasinio ir religinio gyvenimo centras, svarbiausia tikinčiojo pareiga. Tai kelias į išganymą.

 • Apie maldą (III dalis)

  2023.12.12Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Maldą mes dažnai vienpusiškai suvokiame kaip vien prašymą ir dėkojimą, ir pamirštame, jog svarbiausias maldos aktas yra garbinimas. Jeigu mums nieko netrūksta, manome, kad nereikia varginti Dievo, ir nebesimeldžiame.

 • Apie skaistyklą

  2022.10.05Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

  Nuo seniausių laikų Bažnyčioje yra išlikęs paprotys melstis ir laikyti pamaldas už mirusiuosius. Šv. Jono Auksaburnio liudijimu, tas paprotys kilo iš apaštalų. Jis neabejotinai rodo tikėjimą skaistykla.

 • Apie žmogaus gyvenimo tikslą

  2023.06.07Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

  Žmogus šiame pasaulyje gyvena neilgai – vos kelias dešimtis metų. O džiaugsmo, laimės jis taip nori, trokšta, ieško, siekia. Bet, deja...

 • Apreiškimo šaltiniai

  2023.09.06Vysk. Pranciškus Petras Būčys

  Kaip saugojo Dievas vieną raštinį veikalą nuo klaidos, taip apsaugojo nuo jos ir vieną tradiciją, kuri dėl to vadinasi Šventąja.

 • Ar Galilėjus bijojo Vatikano?

  2023.02.11Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Galilėjus visą gyvenimą buvo uolus katalikas, jaunystėje net galvojęs apie pašaukimą į kunigystę. Dvi jo dukros tapo vienuolėmis.

 • Brangiausiasis Kristaus Kraujas

  2023.07.01Kun. Gytis Karčiauskas FSSPX

  Kristaus Kraujas yra ne tik užmokestis už mūsų nuodėmes, bet ir pagalba mūsų tolesniame krikščioniškame gyvenime.

 • Būkime Katalikų Bažnyčios patriotais!

  2023.10.03Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Tradicinių Mišių centre yra Dievas – tai teocentrinės Mišios. Naujųjų Mišių centre yra žmogus – jos yra antropocentrinės.

 • Didelė šeima - Dievo malonė

  2022.05.28Kun. Jonas Paukštys, S.J.

  Jeigu katalikai tėvai būtų bijoję turėti daugiau vaikelių, tai Bažnyčia niekuomet nebūtų susilaukusi tokių dvasios galiūnų kaip šv. Bernardas, kuris buvo penktasis iš septynių vaikų.

 • Didžiausias Dievo akyse

  2023.06.10Vysk. Vincentas Brizgys

   Dievo širdžiai malonaus ir dangaus karalystėje didžiausio žmogaus priešginybė yra pasaulio išdidieji ir pasaulietiškai išmintingieji.

 • Dievas ir Jo garbė tegu būna viduriu viso mano gyvenimo

  2022.05.09Pal. Jurgis Matulaitis

  Dievas ir Jo garbė tegu būna viduriu viso mano gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mano mintys, jausmai, norai ir darbai.

 • Dievo tarnas vysk. Mečislovas Reinys: pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą

  2021.11.11Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Neturėtume užmiršti tų, kurie dar nėra paskelbti palaimintaisiais, tačiau įvairiose Lietuvos vyskupijose jau yra pradėti jų beatifikacijos procesai.

 • Dievo tarnas vysk. Vincentas Borisevičius

  2021.11.16Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Kitas Dievo tarnas, kurį minime lapkričio mėnesį: Vincentas Borisevičius.

 • Geriausia ugdymo įstaiga visada buvo ir pasiliks šeima

  2023.02.17Pal. Jurgis Matulaitis

  Blaiviai žvelgiantys į ateitį, šios dienos nesiryžta vadinti vaiko amžiumi, bet jau greičiau vaiko valdymo ir išlepimo amžiumi, tuo pačiu tvirtindami jaunimo moralės lygio smukimo faktą.

 • Gruodį minimi Lietuvai svarbūs tikėjimo didvyriai

  2021.12.17Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Prisiminkime šiuos visus tikėjimo didvyrius: šv. Mikalojų, pal. Vitą, Dievo tarnus Mariją Rusteikaitę ir Pranciškų Budrį. Jų užtarimu ypač melskimės už Rusijos atsivertimą, už taiką mūsų šalyse, už Katalikų Bažnyčios atsigavimą ir misijas.

 • I sekmadienis po Sekminių: Vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

  2023.06.04Kun. Robertas Urbonavičius

  Šių dienų žmogus yra gundomas išmesti teologinį ir dogminį „balastą“, kaip kliūtį užmegzti asmeninį ryšį su Dievu.

 • III sekmadienis po Sekminių: Angeliškas džiaugsmas

  2023.06.17Kun. Robertas Urbonavičius

   Dievas neužmiršta ir nenurašo nė vieno, Jis trokšta išgelbėti visus. 

Puslapis 1 iš 4

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.