Najino našlės sūnaus prikėlimas iš numirusių

Ps 85, 1. 2–3.   Palenk į mane, Viešpatie, savo ausį ir išklausyk mane. Gelbėk, mano Dieve, savo
tarną, kuris pasitiki tavimi. Pasigailėk manęs, Viešpatie, nes aš per visą dieną šaukiuosi tavęs.

Ps 85, 4.       Palinksmink savo tarno sielą, nes aš keliu savo sielą į tave, Viešpatie.

(Introitas)

Mūsų Motinos Bažnyčios vaikų klaidos ir nuodėmės sutepa Josios tyrąjį drabužį bei subjauroja skaisčiausios Kristaus Sužadėtinės grožį, todėl ir reikalinga nuolatinė Viešpaties Globa ir Gailestingumas, kuris Bažnyčią atnaujina ir gydo. Mūsų nuodėmės yra dalis Bažnyčios nuopuolio, o mūsų doras elgesys atsispindi ir Bažnyčios veide.

Epistolėje Pagonių Apaštalas mus ragina augti tarpusavio meile ir kantrumu. Patys būdami silpni ir lengvai suklumpantys, mes turime atjausti savo klystančius brolius ir parodyti jiems švelnumą bei užuojautą: „Broliai, jei kurį žmogų ištiktų nelaimė nusidėti, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą! Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą“.

Šventoji Evangelija mums atskleidžia Viešpaties Jėzaus Širdies jautrumą ir maloningumą: išvydės vargšę našlę, lydinčią savo vienturtį sūnų į kapus, jis grąžina mylimą vaiką į gyvenimą. Apaštalas Paulius ragino tikinčiuosius: būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Esame kviečiami lengvinti kitų fizines bei dvasines kančias ir Išganytojo pavyzdžiu savo maldomis grąžinti dvasia mirusius į gyvenimą, pas Motiną Bažnyčią. Šio meto išbandymai pasaulyje ir Bažnyčioje kyla ne iš ko kito, bet iš krikščionių dvasinio snaudulio ir apsipratimo su nuodėme, kuri užgesina tikėjimo ugnį mūsų sielose. Viešpaties prikelti iš nuodėmių patalo, grįžkime pas savo gerąją Motiną – Bažnyčią ir būkime ištikimi Jos sūnūs bei dukterys.

Aš laukte laukiau Viešpaties,
 ir jis pažvelgė į mane
ir išklausė mano maldavimą,
jis įdėjo man į lūpas naują giesmę,
giesmę mūsų Dievui šlovinti.

 (Ofertorijus)

Paremkite musu veikla

{ampz:AMPZ_mygtukai}

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias