Kun. Shane Pezzutti   Publikuota iš: Fsspx.ltexternal link
Portugalijos Angelo apsireiškimas trims mažiems piemenėliams Fatimoje. Nuotrauka Daniel Ibanez, CNA.
Portugalijos Angelo apsireiškimas trims mažiems piemenėliams Fatimoje. Nuotrauka Daniel Ibanez, CNA.

Pamokslas, 2017 m. vasaris, Kaunas. (Kalba taisyta)

Brangūs tikintieji, mes jau įžengėme į naujuosius 2017-uosius metus. Per šiuos metus bus keletas labai svarbių istorinių minėjimų. Pavyzdžiui, šiais metais įvyks protestantų reformacijos 500-osios metinės. Reformacijos pradininkas Martynas Liuteris atmetė Katalikų Bažnyčios mokymą, prieštaravo Mišių ceremonijoms ir mokė erezijų bei klaidų. Jo neatsargi ir vieša Bažnyčios kritika sukėlė religinę revoliuciją ir visiškai sunaikino katalikų vienybę Europoje. Be to, šiais metais sueina trys šimtai metų nuo masonų organizacijos įkūrimo. Kaip žinote, laisvieji masonai pradėjo skleisti pavojingą liberalizmo klaidą visoje Europoje. Šiemet taip pat bus šimtosios komunizmo revoliucijos Rusijoje metinės. Ta revoliucija įkūrė pirmą ateistinę imperiją pasaulyje ir apnuodijo milijonų žmonių protus ir valias. Protestantizmas, liberalizmas, ir komunizmas... Tačiau, svarbiausias minėjimas šiais metais yra 100-osios Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Fatimoje, Portugalijoje, metinės.

Brangūs tikintieji, protestantizmo, liberalizmo ir komunizmo klaidos labai pakenkė mūsų pasauliui, visuomenei ir žmonių mąstymui. Mūsų protas taip pat yra truputį užkrėstas šiomis klaidomis. Todėl šturime padidinti savo meilę ir pamaldumą Fatimos Dievo Motinai ir Nekaltajai Marijos Širdžiai, nes ji yra mūsų prieglobstis ir viltis. Mums reikia giliau pastudijuoti Fatimos žinią ir geriau pagal ją gyventi. Mes negalime pamiršti Fatimos Dievo Motinos apsireiškimų. Mes gyvename šiame pažeistame pasaulyje, šiame protestantų, liberalų, ateistų pasaulyje. Tai reiškia, kad situacija yra labai pavojinga mūsų sieloms ir išganymui. Kaip tik todėl Dievas atsiuntė savo Motiną į Fatimą. Dievas niekada mūsų nepaliks. Jis žino, kad mes gyvename pavojingais laikais. Taip pat Jis žino, kad mes turime galingų priešų. Švč. Mergelės Marijos pranešimai žmonijai Fatimoje yra rimtas įspėjimas visiems mums dėl šių mirtinų klaidų. Taip pat Fatimoje Dievo Motina mokė mus, kaip šiais laikais galime likti ištikimi mūsų Viešpačiui ir Jo Bažnyčiai.

Nepamirškime pirmosios Fatimos pamokos, kuri buvo suteikta per pirmąjį Fatimos Angelo apsireiškimą. Prisiminkite, kad prieš Švč. Mergelei Marijai pasirodant trims piemenėliams, jiems visų pirma tris kartus pasirodė angelas. Labai svarbu suprasti pirmąjį Angelo apsireiškimą. Sesuo Liucija pasakojo, kaip ji, Jacinta, ir Pranciškus pabaigė kalbėti Rožančių ir skubėjo žaisti, kai staiga pakilo stiprus vėjas. Paskui jie pamatė artėjantį baltą šešėlį. Pasak Liucijos, Angelas pasirodė kaip keturiolikos–šešiolikos metų amžiaus gražus jaunuolis. Ji pastebėjo, jog Angelas buvo baltesnis už sniegą ir nepaprastai gražus. Trys vaikai drebėjo ir bijojo kalbėti. Bet Angelas jiems tarė: „Nebijokite! Aš esu taikos angelas. Melskitės su manimi.“ Tuomet Angelas atsiklaupė, nulenkė galvą iki žemės ir tris kartus pakartojo maldą. Trys Fatimos vaikai taip pat atsiklaupė ir kalbėjo tą patį. Angelas meldėsi: „Mano Dieve, aš tikiu į Tave, aš garbinu Tave, aš pasitikiu Tavimi, aš myliu Tave. Prašau Tave atleisti visiems, kurie netiki į Tave, negarbina Tavęs, nepasitiki Tavimi ir nemyli Tavęs.” Po to angelas dar paragino vaikus: „Taip turite melstis! Jėzaus ir Marijos Širdys laukia jūsų karštu maldų!” Po to Angelas pradingo.

Tai yra Fatimos apsireiškimų pradžia. Ko Angelas norėjo pamokyti vaikus? Ko jis norėjo pamokyti visus mus? Pirmiausia mums reikia prisiminti, kas yra angelai ir kas yra šis angelas. Šis angelas, Fatimos Angelas, kartu su kitais šventaisiais angelais, yra iš tų, kurie liko ištikimi Dievui per Liuciferio revoliuciją danguje! Kai Liuciferis ir pikti angelai sąmoningai nusprendė nesuteikti šlovės, pagarbos ir meilės Dievui, šis angelas su kitais šventais angelais sąmoningai pasirinko tarnauti Dievui ir Jį pagerbti. Brangūs tikintieji, tai yra pirmas Fatimos pranešimas ir pamoka: protingos būtybės turi su giliausia pagarba garbinti ir šlovinti Dievą. Koks yra pirmas dalykas, kurį angelas padarė? Jis sakė: „Melskitės su manimi“ ir tada nulenkė galvą iki žemės tam, kad pašlovintų Dievą. Šitas ištikimas angelas norėjo priminti vaikams ir visai žmonijai, kad Dievas nusipelno mūsų didžiausios meilės ir pagarbos. Tai pirmoji Fatimos pamoka: gerbti ir šlovinti Dievą. Liuciferis atsisakė suteikti pagarbą Dievui. Taip pat protestantizmas, liberalizmas ir komunizmas atsisakė suteikti pagarbą Dievui. Šiuolaikinis žmogus taip pat atsisako tai daryti. Todėl Fatimos angelas, kuris iš pradžių buvo ištikimas Dievui, pasirodė Fatimoje tam, kad paskatintų žmoniją sekti šventųjų angelų pavyzdžiu ir atmesti Liuciferio pavyzdį.

Ką po to Angelas darė? Jis meldėsi: „Mano Dieve, aš tikiu į Tave, aš garbinu Tave, aš pasitikiu Tavimi, aš myliu Tave. Prašau Tave atleisti visiems, kurie netiki į Tave, negarbina Tavęs, nepasitiki Tavimi ir nemyli Tavęs.“ Angelas čia mums davė tai, ką galime vadinti antrąja ir trečiąja Fatimos pamokomis. Šios maldos pirma dalis yra asmeniniai tikėjimo, garbinimo, vilties ir meilės aktai. „Mano Dieve, aš tikiu į Tave, aš garbinu Tave, aš pasitikiu Tavimi, ir aš myliu Tave. Taip pat tai yra pirmasis ir didžiausias Dievo įsakymas. Mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis. Angelas norėjo mums priminti, kad privalome daryti šiuos religinius aktus kiekvieną dieną, ypač šiais bedievių ir ateistų laikais. Jis suteikė mums šią trumpą paprastą maldą. Ar mes kalbame šią maldą kas dieną? Mums reikia kalbėti šią maldą kiekvieną dieną! Ši malda ir šie religijos aktai yra lyg dvasinis maistas mūsų sieloms pasaulietinėje dykumoje. Ši malda padeda mums atnaujinti savo religingumą vienu paprastu ir trumpu sakiniu: „Mano Dieve, aš tikiu į Tave, aš garbinu Tave, aš pasitikiu Tavimi, ir aš myliu Tave.

Šios maldos antroji dalis aiškina mums tai, ką galime vadinti trečiąja Fatimos pamoka. „Prašau Tave atleisti visiems, kurie netiki į Tave, negarbina Tavęs, nepasitiki Tavimi ir nemyli Tavęs.“ Čia mes matome antrą didžiausią Dievo įsakymą: mylėk kiekvieną žmogų taip, kaip patį save. Mes meldžiamės, kad Dievas atleistų nusidėjėliams šiame pasaulyje ir juos išgelbėtų. Nepamirškite, kad mūsų pareiga yra padėti nusidėjėliams šiame pasaulyje. Ši malda primena mums mūsų pareigą ir leidžia jiems padėti. Taip pat šia malda mes atsilyginame už visas nuodėmės prieš Dievo garbę ir šlovę.

Taigi, brangūs tikintieji, prisiminkime Fatimos Angelą, garbinusį Dievą su tokiu dievobaimingumu, ir atnaujinkime savo pagarbą Dievui. Kaip mes elgiamės bažnyčioje ir šventųjų Mišių metu? Ar elgiamės pagarbiai, tyliai? Ar vėluojame į Mišias? Ar bažnyčia mums yra šventa vieta? Ar priklaupiame prieš Švenčiausiąjį, ar per Mišias deramai sėdime, stovime arba klūpome, ar mes tinkamai pagerbiame Dievą, o gal viską darome greitai, tingiai ir be Dievui tinkamos pagarbos? Viskas, ką atliekame bažnyčioje, turi būti nuolanki malda Dievui. Kaip Fatimos angelas elgtųsi mūsų bažnyčioje? Kaip mes laikome rankas, kaip meldžiamės, kaip einame šv. Komunijos? Kaip persižegnojame? Pagarbiai? Kaip nusilenkiame altoriui ir tabernakuliui? Kaip giedame? Su adoracijos dvasia ar tiesiog norėdami, kad kiti mus girdėtų ir pagirtų? Mūsų giedojimas per Mišias turi būti malda. Kaip einate prie Komunijos? Pagarbiai? Ar sudedate savo rankas po Komunijos grotelių uždangalu? Ar darote viską tinkamai: palenkiate savo galvą truputi atgal, išsižiojate ir truputi iškišate liežuvį tam, kad kunigas galėtų ant jo padėti Ostiją? Kartais kunigui būna labai sunku ir pavojinga dalinti Komuniją, jei žmonės nekreipia į tai dėmesio. Vienu žodžiu, mums reikia garbinti Dievą su didele pagarba, ypač koplyčioje ir Mišių metu. Tai pirmoji Fatimos Angelo pamoka. Dievobaimingumas.

Mes turime kasdien kalbėti Fatimos Angelo maldą. Ši malda yra dviejų didžiausių įsakymų santrauka (meilė Dievui ir artimui), taip pat tikėjimo, vilties, meilės, garbinimo ir atsilyginimo aktas.

Šventasis Fatimos Angele, melski už mus! Amen.


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.