V Dominica Post Pentecosten

skirtukas

V Sekmadienis po Sekminių

Šios dienos Apaštalo skaitinys ir Evangelija ragina mus atlikti broliškos meilės pareigą.

Mes atsakome prieš Dievą už kiekvieną praleistą progą parodyti meilę savo broliams, net ir mintimis. Į blogį turime atsakyti gėriu, atleisti iš visos širdies, nes tik tada galėsime prisiartinti prie malonės sosto.

Visos Mišių giesmės, giedamos sekmadieniais po Sekminių, atspindi drąsų kreipimąsi į Dievą prašant pagalbos ir švelnų pasitikėjimą Jo apgynimu. Šiandienėje kolektoje išreikšta didi krikščioniška viltis ir meldimas Dievą, kad ši viltis išsipildytų meilės, gebančios pakeisti mūsų gyvenimą, galia.

Introitus

Ps. 26, 7 et 9. Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad te: adiútor meus esto, ne derelínquas me, neque despícias me, Deus salutáris meus.

Ps. 26, 1. Dóminus illuminátio mea et salus mea, quem timébo?

Introitas

Ps 26, 7 ir 9. Išgirsk, Viešpatie, manąjį balsą, kuriuo šaukiausi tavęs; būk mano pagalbininkas, neapleisk manęs ir nepaniekink manęs, Dieve, mano Išganytojau.

Ps 26, 1. Viešpats manoji šviesa ir mano išganymas – ko gi bijosiu?

Oratio

Deus, qui diligéntibus te bona invisibília præparásti: infúnde córdibus nostris tui amóris afféctum: ut te in ómnibus et super ómnia diligéntes, promissiónes tuas, quæ omne desidérium súperant, consequámur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, kuris Tave mylintiems nematomus gėrius paruošei, įliek į mūsų širdis savosios meilės paveikumą, kad Tave visame kame ir labiau už viską mylėdami, Tavo pažadėtus dalykus, kurie kiekvieną troškimą pranoksta, pasiektume. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolae beati Petri Apostoli. (1 Pet. 3, 8–15)

Caríssimi: Omnes unánimes in oratióne estóte, compatiéntes, fraternitátis amatóres, misericórdes, modésti, húmiles: non reddéntes malum pro malo, nec maledíctum pro maledícto, sed et contrário benedicéntes: quia in hoc vocáti estis, ut benedictiónem haeredidáte possideátis. Qui enim vult vitam dilígere, et dies vidére bonos, coérceat linguam suam a malo, et lábia eius ne loquántur dolum. Declínet a malo, etfáciat bonum: inquírat pacem, et sequátur eam. Quia óculi Dómini super iustos, et aures eius in preces eórum: vultus autem Dómini super faciéntes mala. Et quis est qui vobis nóceat, si boni æmulatóres fuéritis? Sed et si quid patímini propter iustítiam, beáti. Timórem autem eórum ne timuéritis: et non conturbémini. Dóminum autem Christum sanctificáte in córdibus vestris.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Petro pirmojo Laiško. (1 Pt 3, 8–15)

Brangieji: Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, nuolankūs. Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tepažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gera, teieško ramybės ir tesiveja ją! Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius, ir jo ausys išgirs jų maldas, bet Viešpaties veidas – prieš darančius pikta. Kas gi jums pakenks, jei stropiai darysite gera? Bet jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, – jūs palaiminti! Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite. Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų.

Graduale

Ps. 83, 10 et 9. Protéctor noster, áspice, Deus: et réspice super servos tuos. V. Dómine, Deus virtútum, exáudi preces servórum tuórum.

Gradualas

Ps 83, 10 ir 9. Gynėjau mūsų, Dieve, atsižvelk ir pažvelk į savuosius tarnus. V. Viešpatie, galybių Dieve, išklausyk savo tarnų maldavimus.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ps. 20, 1. V. Dómine, in virtúte tua lætábitur rex; et super salutáre tuum exsultábit veheménter. Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Ps 20, 1. V. Viešpatie, tavo galybe džiaugsis karalius ir dėl tavojo išganymo smarkiai šokinės iš džiaugsmo. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Matthæum. (Matth. 5, 20–24)

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Nisi abundáverit iustítia vestra plus quam scribárum et pharisæórum, non intrábitis in regnum cælórum. Audístis, quia dictum est antíquis: Non occídes: qui autem occíderit, reus erit iudício. Ego autem dico vobis: quia omnis, qui iráscitur fratri suo, reus erit iudício. Qui autem díxerit fratri suo, raca: reus erit concílio. Qui autem díxerit, fátue: reus erit gehénnæ ignis. Si ergo offeres munus tuum ad altáre, et ibi recordátus fúeris, quia frater tuus habet áliquid advérsum te: relínque ibi munus tuum ante altáre, et vade prius reconciliári fratri tuo: et tunc véniens ófferes munus tuum.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 5, 20–24)

Anuo metu: Tarė Jėzus savo mokiniams: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę.“ „Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: „Pusgalvi!“, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: „Beproti!“, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikyti su broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną.

Offertorium

Ps. 15, 7 et 8. Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi intelléctum: providébam Deum in conspéctu meo semper: quóniam a dextris est mihi, ne commóvear.

Ofertoriumas

Ps 15, 7, 8. Šlovinsiu Viešpatį, kuris suteikė man supratimą; visada įžvelgiau Dievą savo akivaizdoje, kadangi Jis yra mano dešinėje, niekad nedrebėsiu.

Secreta

Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris: et has oblatiónes famulórum famularúmque tuárum benígnus assúme; ut, quod sínguli obtulérunt ad honórem nóminis tui, cunctis profíciat ad salútem. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Būk maloningas, Viešpatie, mūsų maldavimams ir šias savo tarnų bei tarnaičių atnašas meilingai priimk, kad tai, ką kiekvienas jų paaukojo Tavojo vardo garbei, pasitarnautų visų išganymui. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ps. 26, 4. Unam pétii a Dómino, hanc requíram: ut inhábitem in domo Dómini ómnibus diébus vitæ meæ.

Komunija

Ps 26, 4. Vieno teprašiau Viešpaties, tik vieno tenoriu: kad apsigyvenčiau Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas.

Postcommunio

Quos cælésti, Dómine, dono satiásti: præsta, quæsumus; ut a nostris mundémur occúltis, et ab hóstium liberémur insídiis. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Viešpatie, pasotinęs mus dangiškosiomis dovanomis, meldžiame Tave, suteik, kad nuo savo slaptųjų nuodėmių būtume apvalyti ir išvengtume priešų žabangų. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.