III Dominica Post Pentecosten

skirtukas

III sekmadienis po Sekminių

Šios dienos Mišios šlovina Dievo gailestingumą žmonėms. Velnias, žmonių giminės priešas, nuolat stengiasi nuvesti mus į nuodėmę, tuo tarpu Dievas nuosekliai ir nenuilsdamas atlieka savo gelbėjimo ir gerumo darbą.

Gi mes, nusidėjėliai, prislėgti savo ydingumo, privalome kreiptis į Jį (introitas); mes privalome atiduoti Jam savo likimą, ir tada Jis neabejotinai mums padės (gradualas).

Palyginimai apie nuklydusią avį ir pamestą pinigą, pasakyti paties Išganytojo, ypač gerai parodo Dievo rūpinimąsi mumis, taip pat Jo gailestingumą žmonėms (Evangelija).

Introitus

Ps. 24, 16 et 18. Réspice in me, et miserére mei, Dómine: quóniam únicus, et páuper sum ego: vide humilitátem meam, et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus.

Ps. 24, 1–2. Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam.

Introitas

Ps 24, 16 ir 18. Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, Viešpatie, kadangi esu vienišas ir vargšas; pamatyk mano žemumą ir manąjį vargą, ir atleisk visas mano nuodėmes, mano Dieve.

Ps 24, 1–2. Į tave, Viešpatie, pakėliau savąją sielą; mano Dieve, tavimi pasitikiu; lai nerausiu iš gėdos.

Oratio

Protéctor in te sperántium, Deus, sine quo nihil est válidum, nihil sanctum: multíplica super nos misericórdiam tuam, ut, te rectóre, te duce, sic transeámus per bona temporália, ut non amittámus ætérna. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, Tavimi besiviliančių gynėjau, be kurio nėra nieko vertingo, nieko švento, pagausink mums savąjį gailestingumą, kad, Tau nukreipiant ir vedant, taip žengtume pro laikinuosius gėrius, kad neprarastume amžinųjų. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beati Petri Apostoli. (1 Pet. 5, 6–11)

Carissími: Humiliámini sub poténti manu Dei, ut vos exáltet in témpore visitatiónis: omnem sollicitúdinem vestram proiiciéntes in eum, quóniam ipsi cura est de vobis. Sóbrii estóte, et vigiláte: quia adversárius vester diábolus tamquam leo rúgiens círcuit, quærens quem dévoret: cui resístite fortes in fide: sciéntes eámdem passiónem ei, quæ in mundo est, vestræ fraternitáti fíeri. Deus áutem omnis grátiæ, qui vocávit nos in ætérnam suam glóriam in Christo Iesu, módicum passos ipse perfíciet, confirmábit solidabítque. Ipsi glória, et impérium in sæcula sæculórum. Amen.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Petro pirmojo Laiško. (1 Pt 5, 6–11)

Brangieji: Nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jus metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams plačiajame pasaulyje. O visų malonių Dievas, pašaukęs jus į savo amžinąją garbę Kristuje, pats jus, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Jo valdžia per visus amžių amžius! Amen.

Graduale

Ps. 54, 23, 17 et 19. Iacta cogitátum tuum in Dómino: et ipse te enútriet. V. Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi.

Gradualas

Ps 54, 23, 17 ir 19. Pavesk savo rūpesčius Viešpačiui, ir Jis tave pamaitins. V. Kai šaukiausi Viešpaties, Jis išgirdo manąjį balsą ir apgynė nuo mano priešų, besiartinančių prie manęs.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ps. 7, 12. V. Deus iudex iustus, fortis et pátiens, numquid iráscitur per síngulos dies? Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Ps 7, 12. V. Dievas yra teisingas, tvirtas ir kantrus teisėjas – ar neužsirūstintų kiekvieną dieną? Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Lucam. (Luc. 15, 1–10)

In illo témpore: Erant appropinquántes ad Iesum publicáni et peccatóres, ut audírent illum. Et murmurábant pharisæi et scribæ, dicéntes: Quia hic peccatóres récipit, et mandúcat cum illis. Et ait ad illos parábolam istam, dícens: Quis ex vobis homo, qui habet centum oves: et si perdíderit unam ex illis, nonne dimíttit nonagintanóvem in desérto, et vadit ad illam, quæ períerat, donec invéniat eam? Et cum invénerit eam, impónit in húmeros suos gáudens: et véniens domum, cónvocat amícos et vicínos, dícens illis: Congratulámini mihi, quia invéni ovem meam, quæ períerat? Dico vobis, quod ita gáudium erit in cælo super uno peccatóre pæniténtiam agénte, quam super nonagintanóvem iustis, qui non índigent pæniténtia. Aut quæ múlier habens drachmas decem, si perdíderit drachmam unam, nonne accéndit lucérnam, et evérrit domum, et quærit diligénter, donec invéniat? Et cum invénerit, cónvocat amícas et vicínas, dícens: Congratulámini mihi, quia invéni drachmam, quam perdíderam? Ita dico vobis: gáudium erit coram angelis Dei suis super uno peccatore pænitentiam agentem.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys. (Lk 15, 1–10)

Anuo metu: Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo.“ Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: „Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“ Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti.“ „Arba kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda? Radusi ji susivadina drauges bei kaimynes ir sako: „Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi.“ Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio.“

Offertorium

Ps. 9, 11–12 et 13. Sperent in te omnes, qui novérunt nomen tuum, Dómine: quóniam non derelínquis quæréntes te: psállite Dómino, qui hábitat in Sion: quóniam non est oblítus oratiónem páuperum.

Ofertoriumas

Ps 9, 11–12 ir 13. Tesivilia tavimi visi, kurie pažino tavąjį vardą, Viešpatie, nes nepalieki tavęs ieškančiųjų; giedokite Viešpačiui, gyvenančiam Sione, kadangi Jis nepaniekino vargšų maldos.

Secreta

Réspice, Dómine, múnera suppli-cántis Ecclésiæ: et salúti credéntium perpétua sanctificatióne suménda concéde. Per Dóminum nostrum...

Sekreta

Pažvelk, Viešpatie, į nuolankiai prašančios Bažnyčios dovanas ir dovanok išganymą tikintiesiems, kurie nuolat pašventinami per jų priėmimą. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Luc. 15, 10. Dico vobis: gáudium est Angelis Dei super uno peccatóre pæniténtiam agénte.

Komunija

Lk 15, 10. Sakau jums: Dievo angelai džiaugiasi dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio.

Postcommunio

Sancta tua nos, Dómine, sumpta vi-víficent: et misericórdiæ sempitérnæ préparent expiátos. Per Dóminum nostrum...

Postkomunija

Viešpatie, lai Tavo šventųjų paslapčių priėmimas mus atgaivina ir nuvalytus nuo nuodėmių paruošia amžinajam gailestingumui. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.