XV Dominica Post Pentecosten

skirtukas

XV sekmadienis po Sekminių

Šv. apaštalas Paulius krikščioniui, norinčiam „gyventi ir elgtis“ pagal dvasią, rodo kelią, kuriuo dera eiti. Reikia nuolat prisiminti savo žmogiškąsias silpnybes, susilaikyti nuo blogio ir iš meilės artimui daryti gera.

Šiandieninės Mišios sutelktos į mūsų žmogiškosios negalios ir nuodėmingumo priežastį. Mums reikia Dievo kiekvieną gyvenimo akimirką, nes Jis pakylėja virš buitinių rūpesčių palaikydamas ir padėdamas nepulti į neviltį. Evangelija, aprašydama našlės iš Najino sūnaus prikėlimą, kalba mums apie begalinį Kristaus gerumą. Čia matome tiek žmogiškąjį, tiek dieviškąjį Kristaus gerumą; o jaunuolio prikėlimas yra simbolis daugelio dvasinių prisikėlimų, įvykstančių Bažnyčioje, kai jos vaikai miršta nuodėmei ir atgyja teisumui.

Introitus

Ps. 85, 1 et 2–3. Inclína, Dómine, aurem tuam ad me, et exáudi me: salvum fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te: miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die.

Ps. 85, 4. Lætífica ánimam servi tui: quia ad te, Dómine, ánimam meam levávi.

Introitas

Ps 85, 1 ir 2–3. Palenk į mane, Viešpatie, savo ausį ir išklausyk mane. Gelbėk, mano Dieve, savo tarną, kuris pasitiki tavimi. Pasigailėk manęs, Viešpatie, nes aš per visą dieną šaukiuosi tavęs.

Ps 85, 4. Palinksmink savo tarno sielą, nes aš keliu savo sielą į tave, Viešpatie.

Oratio

Ecclésiam tuam, Dómine, miserátio continuáta mundet et múniat: et quia sine te non potest salva consístere; tuo semper múnere gubernétur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Tavo Bažnyčią, Viešpatie, nuolatinis pasigailėjimas tegul valo ir stiprina, ir, kadangi be Tavęs ji negali būti sveika, Tavo malonė tegul ją visada valdo. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas. (Gal. 5, 25–26; 6, 1–10)

Fratres: Si spíritu vívimus, spíritu et ambulémus. Non efficiámur inanis glóriæ cúpidi, ínvicem provocántes, ínvicem invidéntes. Fratres, et si præoccupátus fúerit homo in áliquo delícto, vos, qui spirituáles estis, huiúsmodi instrúite in spíritu lenitátis, consíderans teípsum, ne et tu tentéris. Alter alteríus ónera portáte, et sic adimplébitis legem Christi. Nam si quis exístimat se áliquid esse, cum nihil sit, ipse se sedúcit. Opus autem suum probet unusquísque, et sic in semetípso tantum glóriam habébit, et non in áltero. Unusquísque enim onus suum portábit. Commúnicet autem is, qui catechizátur verbo, ei, qui se catechízat, in ómnibus bonis. Nolíte erráre: Deus non irridétur. Quæ enim semináverit homo, hæc et metet. Quóniam qui séminat in carne sua, de carne et metet corruptiónem: qui autem séminat in spíritu, de spíritu metet vitam ætérnam. Bonum autem faciéntes, non deficiámus: témpore enim suo metémus, non deficiéntes. Ergo, dum tempus habémus, operémur bonum ad omnes, maxime autem ad domésticos fídei.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško galatams. (Gal 5, 25–26; 6, 1–10)

Broliai: Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems! Broliai, jei kurį žmogų ištiktų nelaimė nusidėti, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą! Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tuomet galės didžiuotis pats sau, nesilygindamas su kitu, nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą. Kas mokomas žodžio, tegul dalijasi savo gėrybėmis su mokytoju. Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.

Graduale

Ps. 91, 2–3. Bonum est confitéri Dómino: et psallere nómini tuo, Altíssime. V. Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem.

Gradualas

Ps 91, 2–3. Gera šlovinti Viešpatį ir giedoti tavo vardui, Aukščiausiasis! V. Rytą skelbti tavo gailestingumą ir per naktį tavo ištikimybę.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ps. 94, 3. V. Quóniam Deus magnus Dóminus, et Rex magnus super omnem terram. Allelúia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Ps 94, 3. V. Nes Viešpats didis Dievas ir didis Karalius visai žemei. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. (Luc. 7, 11–16)

In illo témpore: Ibat Iesus in civitátem, quæ vocátur Naim: et ibant cum eo discípuli eius et turba copiósa. Cum autem appropinquáret portæ civitátis, ecce, defúnctus efferebátur fílius únicus matris suæ: et hæc vidua erat: et turba civitátis multa cum illa. Quam cum vidísset Dóminus, misericórdia motus super eam, dixit illi: Noli flere. Et accéssit et tétigit lóculum. (Hi autem, qui portábant, stetérunt.) Et ait: Adoléscens, tibi dico, surge. Et resédit, qui erat mórtuus, et coepit loqui. Et dedit illum matri suæ. Accépit autem omnes timor: et magnificábant Deum, dicéntes: Quia Prophéta magnus surréxit in nobis: et quia Deus visitávit plebem suam.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys. (Lk 7, 11–16)

Anuo metu: Jėzus pasuko į miestą, vardu Najinas. Drauge keliavo jo mokiniai ir gausi minia. Prisiartinus prie miesto vartų, štai nešė numirėlį – vienturtį našlės sūnų. Kartu ėjo nemaža miesto minia. Pamačiusiam motiną Viešpačiui pagailo jos, ir jis tarė: „Neverk!“ Priėjęs palietė neštuvus. Nešėjai sustojo. O jis prabilo: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai. Visus pagavo baimė, ir jie garbino Dievą, sakydami: „Didis pranašas atsirado tarp mūsų“ ir: „Dievas aplankė savo tautą.“

Offertorium

Ps. 39, 2, 3 et 4. Exspéctans exspectávi Dóminum, et respéxit me: et exaudívit deprecatiónem meam: et immísit in os meum cánticum novum, hymnum Deo nostro.

Ofertoriumas

Ps 39, 2, 3 ir 4. Aš laukte laukiau Viešpaties, ir jis pažvelgė į mane ir išklausė mano maldavimą, jis įdėjo man į lūpas naują giesmę, giesmę mūsų Dievui šlovinti.

Secreta

Tua nos, Dómine, sacramenta custodiant: et contra diabólicos semper tueántur incúrsus. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Tavo sakramentai, Viešpatie, tesaugo mus ir nuolat tegina nuo velnio išpuolių. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ioann. 6, 52. Panis, quem ego dédero, caro mea est pro sæculi vita.

Komunija

Jn 6, 52. Duona, kurios aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.

Postcommunio

Mentes nostras et córpora possídeat, quæsumus, Dómine, doni cæléstis operátio: ut non noster sensus in nobis, sed iúgiter eius prævéniat efféctus. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Meldžiame Tave, Viešpatie, padaryk, kad dangiškųjų dovanų veikimas valdytų mūsų sielas ir kūnus, ir kad ne mūsų jausmas, bet jo poveikis būtų mūsų veiksmų pradžia. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.