XIV Dominica Post Pentecosten

skirtukas

XIV sekmadienis po Sekminių

Šios dienos Apaštalo skaitinys ir Evangelija nori mus įtikinti, kad privalome pasirinkti sielą arba kūną, Dievą arba Mamoną. Visa, kas naudinga ir gera, bus duota mylinčios apvaizdos mūsų dangiškojo Tėvo, kuris maitina sparnuočius ir aprengia lauko lelijas. Silpna žmogaus prigimtis savaime nepajėgia laikytis kartą padaryto pasirinkimo. Kolektoje mes meldžiame Dievą saugoti savąją Bažnyčią budria globa.

Introitus

Ps. 83, 10–11. Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice in fáciem Christi tui: quia mélior est dies una in átriis tuis super mília.

Ps. 83, 2–3. V. Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum! concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini.

Introitas

Ps 83, 10–11. Dieve, mūsų globėjau, pažvelk ir pasižiūrėk į savo Pateptojo veidą. Juk viena diena tavo kiemuose yra geresnė negu tūkstantis bet kur kitur.

Ps 83, 2–3. V. Kokios malonios tavo buveinės, galybių Viešpatie! Mano siela ilgisi ir nyksta, geisdama Viešpaties prieangių.

Oratio

Custódi, Dómine, quæsumus, Ecclésiam tuam propitiatióne perpétua: et quia sine te lábitur humána mortálitas; tuis semper auxíliis et abstrahátur a nóxiis et ad salutária dirigátur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Meldžiame Tave, Viešpatie, saugok savo Bažnyčią neišsenkančia globa. Kadangi be Tavęs puola mirtinga žmogaus prigimtis, saugok ją visados nuo pikto ir nukreipk į gera. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas. (Gal. 5, 16–24)

Fratres: Spíritu ambuláte, et desidéria carnis non perficiétis. Caro enim concupíscit advérsus spíritum, spíritus autem advérsus carnem: hæc enim sibi ínvicem adversántur, ut non quæcúmque vultis, illa faciátis. Quod si spíritu ducímini, non estis sub lege. Manifésta sunt autem ópera carnis, quæ sunt fornicátio, immundítia, impudicítia, luxúria, idolórum sérvitus, venefícia, inimicítiæ, contentiónes, æmulatiónes, iræ, rixæ, dissensiónes, sectæ, invídiæ, homicídia, ebrietátes, comessatiónes, et his simília: quæ prædíco vobis, sicut prædíxi: quóniam, qui talia agunt, regnum Dei non consequántur. Fructus autem Spíritus est: cáritas, gáudium, pax, patiéntia, benígnitas, bónitas, longanímitas, mansuetúdo, fides, modéstia, continéntia, cástitas. Advérsus huiúsmodi non est lex. Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixérunt cum vítiis et concupiscéntiis.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško galatams. (Gal 5, 16–24)

Broliai: Gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios – kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės Dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Kūno darbai gerai žinomi – tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai. Aš jus įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais.

Graduale

Ps. 117, 8–9. Bonum est confidére in Dómino, quam confidére in hómine. V. Bonum est speráre in Dómino, quam speráre in princípibus.

Gradualas

Ps 117, 8–9. Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu pasitikėti žmogumi. V. Geriau viltis Viešpačiu negu pasitikėti didžiūnais.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ps. 94, 1. V. Veníte, exsultémus Dómino, iubilémus Deo, salutári nostro. Allelúia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Ps 94, 1. V. Ateikite, džiūgaukime Viešpačiui, krykštaukime Dievui, mūsų išgelbėtojui. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthæum. (Matth. 6, 24–33)

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Nemo potest duóbus dóminis servíre: aut enim unum ódio habébit, et álterum díliget: aut unum sustinébit, et álterum contémnet. Non potéstis Deo servíre et mammónæ. Ideo dico vobis, ne sollíciti sitis ánimæ vestræ, quid manducétis, neque córpori vestro, quid induámini. Nonne ánima plus est quam esca: et corpus plus quam vestiméntum? Respícite volatília coeli, quóniam non serunt neque metunt neque cóngregant in hórrea: et Pater vester coeléstis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis? Quis autem vestrum cógitans potest adiícere ad statúram suam cúbitum unum? Et de vestiménto quid sollíciti estis? Consideráte lília agri, quómodo crescunt: non labórant neque nent. Dico autem vobis, quóniam nec Sálomon in omni glória sua coopértus est sicut unum ex istis. Si autem fænum agri, quod hódie est et cras in clíbanum míttitur, Deus sic vestit: quanto magis vos módicæ fídei? Nolíte ergo sollíciti esse, dicéntes: Quid manducábimus aut quid bibémus aut quo operiémur? Hæc enim ómnia gentes inquírunt. Scit enim Pater vester, quia his ómnibus indigétis. Quaerite ergo primum regnum Dei et iustítiam eius: et hæc ómnia adiiciéntur vobis.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 6, 24–33)

Anuo metu: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai.“ „Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: „Ką valgysime?“ arba: „Ką gersime?“, arba: „Kuo vilkėsime?“ Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.“

Offertorium

Ps. 33, 8–9. Immíttet Angelus Dómini in circúitu timéntium eum, et erípiet eos: gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus.

Ofertoriumas

Ps 33, 8–9. Viešpaties angelas sergi ir išvaduoja tuos, kurie Jo bijo. Paragaukite ir pamatysite, koks saldus yra Viešpats.

Secreta

Concéde nobis, Dómine, quæsumus, ut hæc hóstia salutáris et nostrórum fiat purgátio delictórum, et tuæ propitiátio potestátis. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Meldžiame Tave, Viešpatie, lai ši išganymo auka nuvalo mus nuo kalčių ir permaldauja Tavo didybę. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Matth. 6, 33. Primum quærite regnum Dei, et ómnia adiiciéntur vobis, dicit Dóminus.

Komunija

Mt 6, 33. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta, sako Viešpats.

Postcommunio

Puríficent semper et múniant tua sacraménta nos, Deus: et ad perpétuæ ducant salvatiónis efféctum. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Dieve, tegul Tavo sakramentai visuomet mus apvalo ir saugo mus, tegul jie nuveda mus į amžinąjį išganymą. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.